Främmande gräsarter i Halland

Av ca 150 gräsarter som är noterade i Halland (Georgson m fl, 1997) är ungefär 130 autoktona, d.v.s. inhemska arter. Resten, ca 20 arter eller 15%, är främmande arter som har spridit sig till landskapet på olika sätt (via fågelfrö eller odling). De flesta av dem har kommit hit från varmare världsdelar och några få har spridit sig från närliggande landskap. Bara några få har hunnit etablera sig helt och hållet och ska därför betraktas som helt naturaliserade. (Foderlosta, Ekorrkorn, Parkgröe). Resten är tillfälliga gäster som dyker upp då och då och är tillfälligt förvildade på sopptippar och diverse ruderatmark. Några av dem är mycket sällsynta och har noterats bara några enstaka gånger under de senaste 15 åren.

Alla uppgifter om förekomst och aktuella fynd tom 1997 enligt Georgson, K. et al. 1997: Hallands flora. SBT-förlaget, Lund.

Text och bilder: Semir Maslo

 

Kolvhirs
Kolvhirs Setaria italica.

Kolvhirs
Kolvhirs är gammal och formrik kulturväxt. Arten har sitt ursprung i varmare delar av Asien. Numera användes i stor utsträckning som fågelfrö. Man finner den oftast på sopptippar och ruderatmark. Först publicerad 1926 från Halmstad östra hamnområdet. Aktuella uppgifter saknas (Georgson m fl). Den ettåriga arten sprids främst via fågelfrö och sällan återkommer året efter. Några aktuella fynd efter 1997 : Sllotsmöllan 290901; 280908 (SM); Heberg 2708607 (PW); Varberg 160807 (PW).

 

Buketthirs
Buketthirs Panicum capillare.

Buketthirs
Buketthirs som härstammar från Nordamerika, är ettårig och uppträder tillfälligt på ruderatplatser. Först uppgiven från Snöstorp Nydala, bland klöver 1884.(Georgson med fl.). Arten är mycket sällsynt i Halland, 1 fynd (Slättåkra Oskarström, avfallstippen 1988, PW). Två aktuella fynd efter 1997; Hamnutfyllnaden, Östra stranden 230906 (PW och SM) och Sllotsmöllan 020907 (SM).

 

Japansk hönshirs
Japansk hönshirs Echinochloa esculenta.

Japansk hönshirs
Japansk hönshirs är en kulturväxt som anses ha uppstått ur hönsshirs i Japan. Arten började dyka upp på svenska soptippar i slutet av 1900-talet och har sedan varit en ganska vanlig syn i denna biotop. Första fyndet i Sverige 1913, Lövsta soptipp, Riddersvik (T. Karlsson, SBT 2003). Allt tyder på att den sprids med fågelfrö. Arten är inte noterad i Hallands flora (Georgson med fl. 1997).  Bara ett fynd efter 1997; Hamnutfyllnaden, Östra stranden 230906 (PW och SM).

 

Kanariegräs
Kanariegräs Phalaris canariensis.

Kanariegräs
Kanariegräs kommer ursprungligen från västra Medelhavsområdet. Arten ingår numera i fågelfröblandningar men odlas även som prydnadsväxt. Först publicerad  1924 som tillfällig från Halmstad (Georgson med fl.). Enligt Hallands flora är arten mycket sällsynt i landskapet. Arten påträffas nästan årligen i trädgårdar och på diverse ruderatplatser. Några aktuella fynd efter 1997 : Sllotsmöllan 290901; 230808 (SM); Halmstad 110807 (PW).

 

Stor kavelhirs
Stor kavelhirs Setaria viridis var. major.

Stor kavelhirs
Stor kavelhirs är bara en varietet av mångformiga arten Setaria viridis. Arten har två varieteter i Halland. Huvudvarieteten vanlig kavelhirs (var. viridis) vilken är bofast i landskapet, samt stor kavelhirs (var.major) som avviker genom mycket högre strå, bredare blad och längre och tjockare vippa. Stor kavelhirs påträffas i trädgårdar och på diverse ruderatplatser och kan vara introducerad med handel och sjöfart från sydligare länder. (T.Karlsson, SBT 1987). Några noteringar i Halland flora finns inte eftersom varieteter troligen inte har skilts ut.

 

Renkavle
Renkavle Alopecurus myosuroides.

Renkavle är ett ettårigt gräs som uppträder tillfälligt på odlad mark och ruderatmark. Först uppgiven från Falkenberg 1928 (Georgson med fl. ). Aktuella uppgifter i Hallands flora saknas. Några aktuella fynd efter 1997: Hyltebruk, nysådd gräsmatta vid Gamla Realskolan, 10-tal exemplar, 20052000 (SM); Halmstad, bland stråsädsutkast, 20-tal exemplar, 030608 (PW).

 

Italienskt darrgräs
Italienskt darrgräs Briza maxima.

Italienskt darrgräs härstammar från Medelhavsområdet. Arten odlas som prydnadsväxt och kan förvildas tillfälligt. Äldre uppgifter om artens förekomst saknas. Bara 1 fynd i Hallands flora; Falkenberg Ljungby Brogård 1990 (PW). I övrigt inte antecknad under inventeringen. Ett fynd efter 1997; Hyltebruk, soptipp, 1998 (SM).

 

 

 

 

Artlista i alfabetisk ordning

1.        Alopecurus myosuroides Renkavle

2.        Beckmannia syzigachne  Radgräs

3.        Briza maxima  Jättedarrgräs

4.       Bromus inermis  Foderlosta

5.       Bromus willdenowii Plattlosta

6.       Digitaria sanguinalis  Blodhirs

7.       Echinochloa esculenta Japansk hönshirs

8.       Glyceria grandis  Kvarngroe

9.       Hordeum jubatum  Ekorrkorn

10.   Lagurus ovatus  Harsvans

11.   Miscanthus sinensis - Elefantgräs

12.    Panicum capillare  Buketthirs

13.    Panicum miliaceum Hirs

14.   Phalaris canariensis Kanariegräs

15.   Poa chaixii  Parkgröe

16.   Polypogon monspeliensis Skäggräs

17.   Setaria italica  Kolvhirs

18.   Setaria pumila  Grå kavelhirs

19.   Setaria viridis var. major Stor kavelhirs

20.   Sorghum bicolor Durra

21.   Sorghum halepense  Ogräsdurra

22.   Vulpia myurus  Råttsvingel

 

Hirs
Hirs Paniceum miliaceum.

Hirs
Hirs är ett gammalt, ettårig sädesslag som anses härstamma från Ostasien. Arten påträffas nästan årligen i Halland tillfälligt i hamnar och på avfallsplatser. Först uppgiven från Halmstad Slottsjorden på Väster 1908 (Georgson med fl. ). De nutida förekomsterna har sitt ursprung i fågelfröblandningar. Just nu finns arten att observera vid Östra stranden och ett större bestånd på Sllotsmöllan.


Ogräsdurra
Ogräsdurra Sorghum halepense.

Ogräsdurra
Ogräsdurra är en flerårig art som sällan klarar hårda vintrar i Norden. Arten är sannolikt autokton i östra Medelhavet. Först publicerad från Lindome Dverred 1936, inkommen med bomullsavfall (Georgson m fl.). Aktuella uppgifter i Hallands flora saknas. Arten är bara tillfällig och sparsam i uppträdandet i Halland. Två aktuella fynd efter 1997; Sllotsmöllan 131001 (SM) och Hamnutfyllnaden, Östra stranden 140908 (SM). En tuva finns att observera just nu vid Östra stranden.

 

Foderlosta
Foderlosta Bromus inermis.

Foderlosta
Foderlosta är inhemsk i östra Europa samt i delar av Asien. Arten har spridit sig och naturaliserats i större delar av Halland. Den bildar kraftiga bestånd i vägkanter, banvallar, åkerrenar i skogsbryn samt på diverse ruderatplatser. Arten är vanlig i Halland . Först uppgiven från Snöstorp 1884 (Georgson med fl.).

 

Ekorrkorn
Ekorrkorn Hordeum jubatum.

Ekorrkorn
Ekorrkorn är ett ganska sent inkommet gräs som blivit bofast i landskapet. Först uppgiven från Falkenberg 1924 (Georgson med fl. ). Arten är inhemsk i Amerika och Sibirien. Den bildar stora bestånd på glesbevuxen mark i hamnar, på industrimark och soptippar.  Arten är vanlig på kustslätten i Halland.

 

Grå kavelhirs
Grå kavelhirs Setaria pumila.

Grå kavelhirs
Grå kavelhirs är ursprunglig i Gamla världens varmare delar. Det är ganska ovanlig som tillfällig gäst i Halland. Arten ingår i fågelfröblandningar med ödlas även som eternell. Först uppgiven från Halmstad på barlast 1908 (Georgson med fl. ). Enligt Hallands flora är arten mycket sällsynt i landskapet.  Några aktuella fynd efter 1997: Halmstad 270807(PW); Kvibille 021007 (PW): Falkenberg 160908(PW): Halmstad 290908(SM.).

 

Harsvans
Harsvans Lagurus ovatus.

Harsvans härstammar från Medelhavsområdet. Arten odlas som prydnadsväxt och för eternellbuketter och kan förvildas tillfälligt. Äldre uppgifter om artens förekomst saknas. Bara 1 fynd i Hallands flora; Falkenberg Ljungby Brogård 1990 (PW). I övrigt inte antecknad under inventeringen. Ett fynd efter 1997; Hyltebruk, utkasthög vid Elias Fries skola, 1998 (SM).

 

Råttsvingel
Råttsvingel Vulpia myurus.

Råttsvingel är en kosmopolitisk art och är under spridningen i Halland. Äldre uppgifter om artens förekomst saknas. Arten är mycket sällsynt i Halland (ett par tillfälliga förekomster under inventeringen).  Några aktuella fynd efter 1997: Halmstad, Museet, 130606 (PW); Halmstad 230608 (PW); Halmstad, betongsprickor vid Eurostop, 090608 (SM).