Aggressiva nykomlingar
Föredrag i Falkenberg onsdagen den 5 november

Helena Persson från länsstyrelsen i Malmö berättade för 20 intresserade åhörare om det arbete som pågår inom länsstyrelserna och naturvårdsverket med att kartlägga förekomsten av så kallade invasiva främmande arter och ta fram åtgärder för att bekämpa dem. Man menar att dessa aggressiva nykomlingar utgör ett av de svåraste hoten mot den biologiska mångfalden på det sättet att de

  1. hotar att kväva och utrota inhemska arter,
  2. förändrar ekosystemen,
  3. kan bära sjukdomar som infekterar den inhemska floran/faunan,
  4. kan blanda sig med lokala bestånd och förändra den genetiska basen.

Antalet främmande arter är mycket stort och ökar ständigt. Beroende på hur man avgränsar är de mellan 1000 och 2000 stycken i Sverige (både växter och djur). Ca 8 % av de främmande arterna beräknas vara invasiva. Problemet är ökande, bland annat på grund av klimatförändringen som flyttar nordgränsen för många arter.

Helena redovisade en rapport som tagits fram av länsstyrelsen i Malmö. Hon nämnde bland annat amerikansk dunört, rosendunört och kanadensiskt gullris, som hotar Skånes artrika rikkärr. Andra arter som trivs i fuktiga miljöer och expanderat kraftigt de senaste decennierna är blekbalsamin och jättebalsamin, parkslide och jätteslide, pestskråp och parksallat.

 

 

Många arter har införts i trädgårdar och sedan förvildats Det gäller även jättelokan, som kom till Skåne 1902 och är synnerligen svårbekämpad. Kemiska bekämpningsmedel bör enligt Helena undvikas utan plantorna bör slås av innan de hunnit fröa, och behandlingen måste upprepas flera år innan rötterna gett upp.

Även tysklönn och snöbärsbuske räknas som invasionsarter. Vad gäller vresrosen gav Helena Halland en eloge – vi är föregångare här i länet vad gäller bekämpningsmetoder. Annars känner man ett särskilt ansvar i Skåne för motåtgärder, eftersom Skåne ofta är inkörsport för nykomlingar. Det gäller att ligga steget före och hålla koll på vad som sker i framför allt Danmark och Tyskland. Det är också viktigt att sprida medvetandet om riskerna att föra in nya arter. Alla måste vi hjälpa till att hålla vakt.

Här några länkar för den som vill fördjupa sig i ämnet:

www.nobanis.org, www.biodiv.se/intr-art/, www.europe-aliens.org, www.aqualiens.tmbl.gu.se.

Helena Persson
Helena Persson från länsstyrelsen i Malmö..

Text och bild: Bruno Toftgård