Blomflugorna och floran på Hallands Naturskyddsförenings fastighet Björkelund, Simlångsdalen 090627

Lördagen den 27 juni samlades vi runt dagens exkursionsledare Mattias Lindström i solskenet på gårdsplanen. Mattias är med i fastighetens arbetsgrupp samt biolog med stor kunskap inom många organismgrupper inte minst blomflugorna. Han har inventerat dessa på Björkelund och har hittills funnit femtio arter, några nya för landskapet. Man räknar med att det finns drygt 412 arter blomflugor i norden.

Samling med Mattias Lindström
Mattias Lindström artbestämmer blomflugor på gårdsplanen. Foto: Irene Hofstedt

Med hjälp av fjärilshåvar samlade vi in blomflugor i det gårdsnära området, där det finns vildvuxna ytor med inslag av smörblomma, hundkex och kirskål. Sådana blommor med öppna skålformiga blommor passar många blomflugor. De kommer lätt åt pollen och nektar. Den inte alltför ansade trädgården visade sig vara en bra blomflugemiljö och vi hittade många arter. Mattias påpekade också att det är viktigt att det finns blommor hela säsongen. Sälgen och lönnen nämndes särskilt som tidigblommande födokällor.

Men en rik blomflugemiljö kräver också att det finns bra miljöer även för blomflugornas larver. Miljöerna måste finnas inom rimliga avstånd från varandra och utan mellanliggande svårforcerade barriärer.

 

 

 

Under Mattias rundvandring visade han exempel på fina larvmiljöer. Varje art har sina krav. I sumpskogens syrefattiga vattensamliga finns tex slamflugornas larver med sina långa andningsrör. I Fylleån finns specialister som kan sticka ett spetsigt andningshorn in i vattenväxternas ledningsbanor och sno syre!

Larvmiljöer vid Fylleån
Mattias visar blomflugelarvmiljöer vid Fylleån. Foto: Bruno Toftgård

Det finns många larver som utvecklas i multnande träd. Mattias stannade till vid en ek och tog en näve näringsrik fuktig mulm från dess inre, medan han berättade om kräsna blomflugelarver med olika krav på värdträdet. Vi vandrade vidare över betesmarken, heden och ängen medan Mattias berättade om larver i kodynga, larver som äter växtdelar och larver som lever på bladlöss. Det skall vara olika bladlössarter som i sin tur är beroende av olika värdväxter! Vi förstod den biologiska mångfaldens stora betydelse. Med Mattias hjälp såg vi landskapet med ”blomflugeglasögon”, vilket var nytt och spännande för många av exkursionsdeltagarna.

Exkursionen avslutades med en stor applåd för vår exkursionsledare, som också fick den alldeles nyutkomna första blomflugedelen i Nationalnyckelutgivningen. Mattias blomflugeartlista kommer att läggas ut på Hallands Naturskyddsförenings hemsida under Björkelund. Du hittar arterna också på www.artportalen.se.

Ebba Werner

Ljungtorv
Ljungtorvblomfluga på ängsvädd, Björkelunds slåtteräng sensommaren 2008. Larven kan ha utvecklats nere i sumpskogen. Foto: Bengt Paulsson