Floravårdspriset 2009

Fredagen den 14 augusti delade Hallands Botaniska förening för fjärde året ut sitt floravårdspris vid en ceremoni ute på Ringenäs skjutfält i Halmstad. Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra personer som på frivillig basis gör insatser för att bevara och utveckla den vilda floran i landskapet Halland. Priset består av ett diplom och 1000 kr.

Årets pristagare är två: Klas Lind och Pierre Miles. De ansvarar för skötseln av var sitt militärt skjutfält, Ringenäs i Halmstads kommun resp. Mästocka i Laholms kommun. Här sker årlig bränning och röjning i enlighet med militära krav. Just bränning har visat sig vara en absolut förutsättning för den rika mångfalden.

Men utöver detta har de båda pristagarna visat stort intresse och lyhördhet för de speciella naturvärden som finns på skjutfälten och dessa värdens bevarande. Dessutom har de visat stort tillmötesgående mot både botanister, ornitologer och andra biologer som vill få tillfälle att studera den intressanta floran och faunan inom de annars för allmänheten inte tillgängliga områdena.

 

Pristagarna
De båda pristagarna Klas Lind och Pierre Miles.

Utdelning av floravårdspris
Utdelning av Floravårdspris 2009.

Utdelning av floravårdspris
Fotografering av pristagarna.

Det kan tyckas egendomligt att militära områden som utsätts för hårt markslitage, krigiska övningar och tidigare även bombfällning kan hysa en värdefull flora och fauna. Men det är just denna hårdhänta markbehandling, i kombination med att delar av områdena inte är allemansrättsligt tillgängliga, som utgör förutsättning för många av de speciella värdena.

Ringenäsfältet hyser en av Hallands ytterst få lokaler av majnycklar. Varje år blommar där mellan 50 och 100 stänglar av denna ståtliga orkidé. I juli kan partier av heden lysa höggul av slåttergubbar. Andra ovanliga växter som trivs här är nattvioler och jungfru Marie nycklar, granspira, ängsskära m.fl. I augusti kan man njuta av den sällsynta ljungögontrösten och den vackra klockgentianan, vilken dessutom är värdväxt för en mycket sällsynt fjäril, alkonblåvingen.

Mästockafältet besöker vi gärna tidigt på våren för att beundra den i övrigt allt mer sällsynta mosippan. Här finns också många andra rödlistade arter såsom mellanlummer, cypresslummer, strandlummer, klockgentiana, granspira, dvärglin och massförekomst av ljungögontröst. Anmärkningsvärda arter i övrigt är bl.a. dytåg och dvärgbjörk, som här har sina sydligaste förekomster i Sverige.

Text och bilder: Bruno Toftgård

Ljungögontröst
Ljungögontröst.

Lunch
Gemensam lunch.

Ringenäs
Ringenäs skjutfält. Foto: Jan-Olof Svensson