loggaVerksamhetsberättelse 2008

 

Styrelsen för Hallands Botaniska Förening avger följande berättelse för verksamhetsåret 2008.

Föreningen hade 257 medlemmar under år 2008 (mot 250 år 2007).

Styrelsen har haft följande sammansättning: Bruno Toftgård, ordf., Nils-Gustaf Nilsson, v. ordf., Ebba Werner, sekr., Jan-Olof Svensson, kassör. Övriga ledamöter: Jan Johansson, Jan Kuylenstierna, Stefan Lindahl, Lars-Erik Magnusson, Semir Maslo samt Jennie Thronée.

Revisorer har varit Hans-Erik Karlsson och Britt Floderus med Berit Alexandersson som ersättare. Valberedningen utgörs av Jan-Erik Cederfelt  (sammankallande), Susanne Åhrén och Karl-Uno Andersson.

Sju styrelsemöten har hållits under året. Årsmötet ägde rum i IOGT-huset i Falkenberg den 6 mars. Efter mötesförhandlingarna presenterade Thomas Karlsson den nyutkomna Smålands flora. Mötet besöktes av ett 25-tal medlemmar och avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

Årets floravårdspris tilldelades Anita Skantze samt bröderna Mattias, Erland och Sture Johansson, Yttra Berg, för deras mångåriga landskaps- och floravårdande insatser kring gården Yttra Berg. Diplom och penninggåva överlämnades vid en ceremoni i samband med en medlemsexkursion till Yttra Berg den 13 juli.

Programverksamheten

Under året har 14 utomhus- och 2 inomhusaktiviteter anordnats med i genomsnitt 18 deltagare. De flesta arrangemangen har skett i samverkan med de olika lokala naturskyddsföreningarna. Föreningen har liksom tidigare år tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen arrangerat ”De vilda Blommornas Dag”. Den ägde rum den 15 juni över hela Norden. I Halland genomfördes exkursioner på tio olika platser i samtliga sex kommuner. Antalet deltagare i Halland var 209.

Studiecirkel i fältbotanik

Nils-Gustaf Nilsson har lett en studiecirkel i fältbotanik inom Falkenberg kommun med 14 deltagare. Cirkeln har inventerat kärlväxter i Skrea socken.

Praktisk naturvård

Föreningen genom Kjell Georgson har medverkat vid slåtter i Högalt och Björkelund samt  slåtter och röjning på växtplatser för knippnejlika, praktnejlika och källblekvide. Vi har deltagit i bränning vid Strandlida och Särdal samt på växtplatser för hårginst, nålginst, tysk ginst och vityxne. Det har utförts transplantationsförsök med almskruvmossa (starkt hotad = EN) från döende/döda almar till ek, lönn, tysk lönn och ask på två platser i landskapet.


Floraväktararbetet i Halland

Under år 2008 var det 22 floravårdare som rapporterade in 69 rödlistade kärlväxtarter på 278 lokaler till Artportalen., fördelade enligt följande (siffror inom parentes 2007):

Laholm                     114      (37)  lokaler
Halmstad                    59      (89)  lokaler
Falkenberg                 18      (23)  lokaler
Varberg                      48      (15)  lokaler
Kungsbacka               37      (28)  lokaler
Hylte                            2        (1)  lokaler
Summa Halland      278    (193)  lokaler

Fördelningen av hotkategorier


Försvunna  RE

Akut hotade CR

Starkt hotade EN

Sårbara  VU

Missgynnade NT

1

1

113

101

62

För Halland rapporterades också 236 (68) lokaler rödlistade mossarter, främst ett resultat av Kjell Georgsons och Örjan Fritz’ idoga verksamhet. Den sistnämnda står också för flertalet av inrapporterade 441 (37) lokaler av rödlistade lavarter!

Årets växt 2008

har varit ängsskära, Serratula tinctoria. Föreningen har uppsökt alla kända lokaler för ängsskära i Halland. Aktuell status för 12 lokaler har rapporterats in till Artdatabanken.

Övriga aktiviteter

 På uppdrag av Tylösands Golfklubb har föreningen genomfört en inventering av kärlväxter på Tylösands golfbana. 11 av föreningens medlemmar har under två växtsäsonger rapporterat 450 arter (varav 40 maskrosor). En rapport har färdigställts, som även innehåller förslag till skötselåtgärder och skapande av nya biotoper. För arbetet har föreningen mottagit 23 100 kr.

Under Skogens Dag på Galgberget i Halmstad den 31 augusti medverkade föreningen med bl.a. en mycket uppskattad pristävling i växtkunskap.

Föreningens hemsida har under året skötts av Jennie Thronée. Alla aktiviteter har följts upp med referat och bilder.

Styrelsen har avgett följande remissyttranden:

Styrelsen har under hösten arbetat med framtagande av en folder som ska presentera ett antal botaniska besöksmål i landskapet Halland. Foldern beräknas bli klar före sommaren 2009.

För styrelsen för Hallands Botaniska Förening

Bruno Toftgård
ordf