loggaVerksamhetsberättelse 2009

 

Styrelsen för Hallands Botaniska Förening avger följande berättelse för verksamhetsåret 2009.

Föreningen hade 260 medlemmar under år 2009 (mot 257 år 2008).

Styrelsen har haft följande sammansättning: Bruno Toftgård, ordf., Jan Johansson, v. ordf., Anita Skantze, sekr., Jan-Olof Svensson, kassör. Övriga ledamöter: Jan Kuylenstierna, Lars-Erik Magnusson, Semir Maslo, Jennie Thronée, Jesper Lind samt Lennart Dahlström.

Revisorer har varit Hans-Erik Karlsson och Britt Floderus med Berit Alexandersson som ersättare. Valberedningen utgörs av Jan-Erik Cederfelt  (sammankallande), Susanne Åhrén och Karl-Uno Andersson.

Sex styrelsemöten har hållits under året. Årsmötet ägde rum i IOGT-huset i Falkenberg den 5 mars. Efter mötesförhandlingarna presenterade Jörgen Petersson den nyutkomna första delen av Gotlands flora. Mötet besöktes av ett 25-tal medlemmar och avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

Årets floravårdspris tilldelades Klas Lind och Pierre Miles, ansvariga för de militära skjutfälten i Ringenäs resp. Mästocka, för visat intresse och lyhördhet för de speciella naturvärden som finns på skjutfälten och dessa värdens bevarande. Diplom och penninggåva överlämnades vid en ceremoni på Ringenäs skjutfält den 14 augusti.

Programverksamheten

Under året har 14 utomhus- och 3 inomhusaktiviteter anordnats med i genomsnitt 27 deltagare (exklusive Darwinföredraget, som lockade 150). Många av arrangemangen har även annonserats i programmen för de olika naturskyddsföreningarna. Andra samarbetspartners har varit Länsstyrelsen, Enslövs kulturförening, Halmstads Föreläsningsförening, Halmstads Ornitologiska Förening och Trädgårdsamatörerna i Halland. Föreningen har liksom tidigare år tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen arrangerat ”De vilda Blommornas Dag”. Den ägde rum den 14 juni över hela Norden. I Halland genomfördes exkursioner på tolv olika platser i samtliga sex kommuner. Antalet deltagare i Halland var ca 300.

Studiecirkel i fältbotanik

Nils-Gustaf Nilsson har även under 2009 lett en studiecirkel i fältbotanik inom Falkenberg kommun, 9 träffar med 17 deltagare. Cirkeln har inventerat kärlväxter i Stafsinge socken.

Praktisk naturvård

Föreningen har medverkat vid slåtter i Högalt och Björkelund samt vid slåtter och/eller röjning på växtplatser för knippnejlika, praktnejlika, källblekvide och mosippa. Vi har också deltagit i bränning på växtplatser för hårginst, nålginst, tysk ginst, mosippa, granspira, ljungögontröst och vityxne.

Floraväktararbetet i Halland

Under år 2009 var det ca 30 floravårdare som rapporterade in 70 rödlistade kärlväxtarter på 359 lokaler till Artportalen., fördelade enligt följande:

 

2009

2008

2007

 

Laholm

170

114

37

lokaler

Halmstad

89

59

89

lokaler

Falkenberg

24

18

23

lokaler

Varberg

44

48

15

lokaler

Kungsbacka

32

37

28

lokaler

Hylte

0

2

1

lokaler

Summa Halland

359

278

193

lokaler

Fördelningen av hotkategorier

Försvunna  RE

Akut hotade CR

Starkt hotade EN

Sårbara  VU

Missgynnade NT

1

1

113

101

62

För Halland rapporterades också 106 lokaler rödlistade mossarter samt 237 lokaler av rödlistade lavarter.

 

Årets växt 2009

har varit gräsull, Eriophorum latifolium. Arten, som är kalkgynnad finns på två lokaler i Laholm och några i norra Halland. Aktuell status har rapporterats in till Artportalen.

Övriga aktiviteter

Föreningen har framställt en 12-sidig rikt illustrerad broschyr som beskriver 14 intressanta botaniska besöksmål i Halland. Broschyren, som delvis finansierats genom en generös gåva från Ingvar Lenfors, trycktes i 8000 exemplar och har distribuerats till bibliotek, turistbyråer och vandrarhem etc.

Föreningens hemsida har under året skötts av Jennie Thronée. Alla aktiviteter har följts upp med referat och bilder.

 

För styrelsen för Hallands Botaniska Förening

Bruno Toftgård
ordf