Välkommen till Hallands Botaniska Förenings hemsida

Utvalda

 

Här hittar du information om kommande och gångna aktiviteter som föreningen anordnar, samt information om föreningen, kontaktuppgifter till styrelsen och mycket annat smått och gott.

Vill du bli medlem? 

Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!

Det är våra medlemmars engagemang som ger oss möjlighet att erbjuda ett stort utbud av aktiviteter runtom i hela det vackra Halland för alla intresserade, oavsett kunskapsnivå.

 

Gässlösa, en bokskogsvandring

Årets bokskogsvandring i Gässlösa utanför Varberg hade lockat 14 deltagare.
Vi gick efter en av de markerade lederna efter Stensån, som trots det torra vädret hade en rik vattenföring. Vitsippor blommade fint och de första hult- och ekbräknarna hade kommit upp. På de många angripna bokstammarna växte massor av fnöskticka, en svår parasit på områdets lövträd. Vid närmare studerande av tickorna hittade vi kläckhål av jättesvampmal (Scardia boletella )en rödlistad fjäril. Ett flertal nyanlända grönsångare och svart vita flugsnappare underhöll med sin sång under promenaden. Uppe på Böstesbergs topp intog vi den medhavda matsäcken och njöt av den vackra utsikten. På nedvägen tittade vi på omkullfallna bokar och möjligheten för nya individer att etablera sig i luckan som då uppstår. Vi hittade även två stora fina fruktkroppar av slemsvampen, sotägg (Reticularia lycoperdon ). Innan vi gick tillbaka till bilarna besökte vi en jätte ek som växer på reservatet, den har en omkrets på ca fyra och en halv meter.
Nytt för i år var att det fanns hörslinga att tillgå för personer med hörselnedsättning. Ett mycket bra initiativ av Länstyrelsen som jag gärna ser en fortsättning på.

Jätteeken i Gässlösa


Stensån, Gässlösa


Fikapaus på Böstesberg, Gässlösa

Rapportera vårtecken och bidra till Hallands miljöövervakning!

När våren närmar sig är vi många som håller utkik efter de första vårtecknen. Nu kan du bidra med värdefull information genom att rapportera in vår- och hösttecken från just dina hemtrakter. Länsstyrelsen i Halland har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! Dina observationer av lövsprickning och blomning kommer att användas vid forskning och miljöövervakning av klimatförändringens biologiska effekter. Skicka in dina observationer på www.naturenskalender.se och kontakta oss om du vill bli fenologiväktare.

Att naturens klocka påverkas av ett förändrat klimat kan vi se när t ex vårtecken kommer allt tidigare och växtsäsongen förlängs. Olika arter påverkas på olika sätt av dessa förändringar och än kan vi inte förutsäga alla effekter dessa så kallade fenologiska förändringar kommer att medföra. Vi vet dock att många ekologiska samspel, däribland bin som pollinerar blommor, förutsätter att båda är aktiva vid samma tidpunkt. Då växtsäsongen är en grundläggande egenskap i våra ekosystem har ”växternas växtsäsong” införts som en ny miljömålsindikator. Miljömålsindikatorn publiceras årligen på Miljömålsportalen (www.miljömål.se) och följer främst upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Växtsäsongens längd påverkar biologisk mångfald, jordbruk och skogsbruk, pollenallergikers situation samt även klimatförändringen p.g.a. utbytet av växthusgaser mellan biosfär och atmosfär.

Fenologi är läran om årligt återkommande händelser i naturen och under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ett landsomfattande nätverk av observatörer som rapporterade in nästan 350 000 fenologiska observationer. Det gör att vi idag, genom att upprepa dessa observationer, kan se hur klimatförändringen påverkar våra vanligaste och viktigaste växter och djur. I Hallands län deltog närmare ett 30-tal gårdar med sina observationer. Sedan 2008 följs dessa observationer upp av Svenska fenologinätverket som är ett samarbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman och där nu Länsstyrelsen i Halland bygger upp ett nätverk av observatörer där du är välkommen att delta.

Vill du vara med och göra växtobservationer från din hemtrakt?
Eftersom klimatförändringen kommer att se olika ut i olika delar av landet är det viktigt att göra växtobservationer i alla regioner och i Halland behövs information från länets alla kommuner. Att göra denna typ av växtobservationer är enkelt. Kanske finns det växter alldeles runt knuten där hemma? Kanske har du både björk, sälg, hägg och vitsippor på din promenadrunda. De uppgifter som behöver noteras är vilken art det är, datum, vilken fas växten precis gått in i så som lövsprickning, blomning eller höstlövsfärger, och på vilken plats observationen gjorts. Som fenologiväktare följer du en gemensam instruktion och ett antal prioriterade växter och du väljer dem du har bekvämt tillgängliga. Regelbundna återbesök gör dina observationer ännu bättre.

Vem som vill kan rapportera sina observationer av allt mellan vårtecken och hösttecken via www.naturenskalender.se eller med smartmobil-appen ”Naturens kalender”, men för att få bidra till den standardiserade miljöövervakningen behöver du registrera dig som fenologiväktare. Välkommen att bidra till klimatarbetet!

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller har frågor.

Vill du vara med och göra växtobservationer?folder_naturenskalender
Se www.naturenskalender.se och ta kontakt med
Kjell Bolmgren, SLU, Svenska fenologinätverket, kjell.bolmgren@slu.se, 0730-670365

Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan även följa naturens kalender på facebook.

Här finns en folder om Naturens kalender.

Text: Christina Kannesten, Länsstyrelsen i Hallands län

Årets Floravårdspristagare Gun och Henry Svensson i Toarp, Valinge

Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris delas varje år ut till någon enskild eller förening som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. Priset består av, förutom äran, ett diplom och en symbolisk prissumma

2016 års Floravårdspris gick till Henry och Gun Svensson i Toarp, Valinge för deras långvariga och ihärdiga arbete med att bevara ett stycke vackert eklandskap med ogödslade beteshagar. Utdelning ägde rum på gården den 16 maj. Glädjande nog hade många botanikintresserade dykt upp på prisutdelningen. Efter ceremonin blev det en vandring runt i hagarna där vi fann flera rödlistade arter som backsippa, kattfot, slåtterfibbla och lundstarr.

Makarna Svensson köpte gården 1981 av släktingar och när dom flyttade dit 1997 vidtog ett intensivt arbete för att återställa och hålla markerna öppna. En mängd björnbär och en del träd har tagits bort, delvis nedrivna gärdesgårdar har restaurerats. Bränning sker över valda delar varje år.
Numer hjälper 14 köttdjur och två ardennerhästar till att hålla markerna öppna.

.