Rapportera vårtecken och bidra till Hallands miljöövervakning!

När våren närmar sig är vi många som håller utkik efter de första vårtecknen. Nu kan du bidra med värdefull information genom att rapportera in vår- och hösttecken från just dina hemtrakter. Länsstyrelsen i Halland har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! Dina observationer av lövsprickning och blomning kommer att användas vid forskning och miljöövervakning av klimatförändringens biologiska effekter. Skicka in dina observationer på www.naturenskalender.se och kontakta oss om du vill bli fenologiväktare.

Att naturens klocka påverkas av ett förändrat klimat kan vi se när t ex vårtecken kommer allt tidigare och växtsäsongen förlängs. Olika arter påverkas på olika sätt av dessa förändringar och än kan vi inte förutsäga alla effekter dessa så kallade fenologiska förändringar kommer att medföra. Vi vet dock att många ekologiska samspel, däribland bin som pollinerar blommor, förutsätter att båda är aktiva vid samma tidpunkt. Då växtsäsongen är en grundläggande egenskap i våra ekosystem har ”växternas växtsäsong” införts som en ny miljömålsindikator. Miljömålsindikatorn publiceras årligen på Miljömålsportalen (www.miljömål.se) och följer främst upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Växtsäsongens längd påverkar biologisk mångfald, jordbruk och skogsbruk, pollenallergikers situation samt även klimatförändringen p.g.a. utbytet av växthusgaser mellan biosfär och atmosfär.

Fenologi är läran om årligt återkommande händelser i naturen och under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ett landsomfattande nätverk av observatörer som rapporterade in nästan 350 000 fenologiska observationer. Det gör att vi idag, genom att upprepa dessa observationer, kan se hur klimatförändringen påverkar våra vanligaste och viktigaste växter och djur. I Hallands län deltog närmare ett 30-tal gårdar med sina observationer. Sedan 2008 följs dessa observationer upp av Svenska fenologinätverket som är ett samarbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman och där nu Länsstyrelsen i Halland bygger upp ett nätverk av observatörer där du är välkommen att delta.

Vill du vara med och göra växtobservationer från din hemtrakt?
Eftersom klimatförändringen kommer att se olika ut i olika delar av landet är det viktigt att göra växtobservationer i alla regioner och i Halland behövs information från länets alla kommuner. Att göra denna typ av växtobservationer är enkelt. Kanske finns det växter alldeles runt knuten där hemma? Kanske har du både björk, sälg, hägg och vitsippor på din promenadrunda. De uppgifter som behöver noteras är vilken art det är, datum, vilken fas växten precis gått in i så som lövsprickning, blomning eller höstlövsfärger, och på vilken plats observationen gjorts. Som fenologiväktare följer du en gemensam instruktion och ett antal prioriterade växter och du väljer dem du har bekvämt tillgängliga. Regelbundna återbesök gör dina observationer ännu bättre.

Vem som vill kan rapportera sina observationer av allt mellan vårtecken och hösttecken via www.naturenskalender.se eller med smartmobil-appen ”Naturens kalender”, men för att få bidra till den standardiserade miljöövervakningen behöver du registrera dig som fenologiväktare. Välkommen att bidra till klimatarbetet!

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller har frågor.

Vill du vara med och göra växtobservationer?folder_naturenskalender
Se www.naturenskalender.se och ta kontakt med
Kjell Bolmgren, SLU, Svenska fenologinätverket, kjell.bolmgren@slu.se, 0730-670365

Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan även följa naturens kalender på facebook.

Här finns en folder om Naturens kalender.

Text: Christina Kannesten, Länsstyrelsen i Hallands län

Facebook-initiativ – ”Botanik i Väst”

De botaniska föreningarna i Bohuslän, Göteborg, Halland och Västergötland har enats om att tillsammans starta en grupp på Facebook (FB) för att sprida kunskap om och skapa intresse för floran i vår region.

Vi kallar denna grupp ”Botanik i Väst”.

Vi noterar med oro att intresset för botanik hos unga/yngre är litet och att ”återväxten” i våra föreningar därför är problematisk, såväl nu som på sikt. Som ett av flera sätt att göra något åt detta är det naturligt och meningsfullt att även vi använder oss av sociala medier för att nå ut med information och kunskap om floran i vår region; sociala medier ju den dominerande formen för kommunikation hos framför allt unga/yngre människor i dagens samhälle.

Till skillnad från traditionella hemsidor är kommunikation via sociala medier snabb, direkt och uppsökande; lite som en dagstidning kanske man kan säga. Den stimulerar till frekventa kontakter och ofta dagligt utbyte av information.

Vi ser vårt FB-initiativ som ett komplement till informationen på våra respektive hemsidor.

Väl fungerande grupper på sociala medier är ”självgående”, men detta förutsätter engagemang och intresse av att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter om floran i vår region, för att på så sätt stimulera intresset för botanik hos andra och gärna nya gruppmedlemmar. Vår FB-grupp blir vad vi gemensamt gör den till.

Vi hoppas att du vill dra ditt strå till stacken och bli medlem i Botanik i Väst, som nu är tillgänglig på Facebook. Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och anmäla att du vill bli medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste du registrera dig först. Instruktioner hur man gör finns på Facebook. Det är vår förhoppning att du även försöker intressera vänner och bekanta som inte är medlemmar i våra föreningar, gärna unga/yngre personer, att ansluta sig till gruppen. Förhoppningsvis vill dessa även bli medlemmar i våra föreningar framöver.

Vi planerar att utvärdera detta initiativ i slutet av året för att se om det finns förutsättningar för att fortsätta med gruppen och i så fall hur vi kan utveckla den vidare. Vi hoppas att du går med i gruppen och bidrar aktivt till dess innehåll. Vi ska göra så gott vi kan.

Botanik i väst är en öppen grupp som syftar till

• Att sprida kunskap om och intresse för botanik i vår region genom kommunikation i ett socialt, internet-baserat medium (Facebook, FB), både för medlemmar och icke-medlemmar i våra respektive föreningar.

• Att vara ett snabbt och lättillgängligt forum för diskussion om och utbyte av erfarenheter och kunskap om floran i vår region.

• Att skapa nya och upprätthålla befintliga kontakter mellan FB-gruppens botanikintresserade medlemmar.

• Att vara ett komplement till informationen på de botaniska föreningarnas hemsidor.

• Att hjälpa till med artbestämning av uppladdade växtbilder där detta är möjligt. Obs! Kontrollera bildkvalitén och gör gärna ett försök att själv artbestämma med lämpliga floror innan du postar dina bilder till gruppen för hjälp.

• Att tipsa FB-gruppens medlemmar om intressanta och aktuella växter och växtlokaler i regionen för att stimulera till återbesök m m. Obs! Om du hittat en mycket sällsynt växt är det bra om du kontaktar en botanisk förening nära dig för råd om fyndet skall hållas hemligt; detta för att undvika risken för otillåten plockning eller uppgrävning.

• Att till en början fokusera på kärlväxter, men om expertis finns tillgänglig i gruppen även inkludera mossor, lavar och svampar.

• Att kalla till spontana exkursioner med kort varsel på intressanta växtlokaler, som komplement till föreningarnas övriga exkursionsprogram som planeras med lång framförhållning.

Obs! Vår FB-grupp är enbart avsedd för botanik. Otillbörlig information som inte har botaniskt innehåll (t ex marknadsföring) kommer att beivras och kan leda till uteslutning från gruppen.