Välkommen till Hallands Botaniska Förening

Bekämpning av invasiva växter
Främmande, invasiva växter är ett stort problem och uppmärksammas allt mer i media.  Nu är det är viktigt att gå från ord till konkret handling, dvs. bekämpning av dessa växter.  Mot den bakgrunden håller länsövergripande och kommunvisa nätverk på att byggas upp i Halland för att samordna insatserna. Här kan du läsa mer om hur det är tänkt att fungera.

I bekämpningen av dessa växter är de ideella insatserna viktiga och här är ditt bidrag välkommet. Det mesta arbetet kommer att ske på kommunnivå och i år planeras ett antal insatser i Hallands kommuner. Gå in på Naturskyddsföreningens lokala hemsidor för att få information om var och när bekämpning kommer att ske i år. Vi hoppas att ni vill och kan delta i detta viktiga arbete.

Småfingerört funnen i Varberg
Småfingerört är en relativt ovanlig växt i Halland. I år har den noterats på två lokaler i Varberg. Här kan du läsa en kort beskrivning av arten och fynden. Fler notiser om intressanta fynd som gjorts de senaste åren hittar du här.

De vilda blommornas dag
Söndagen den 16 juni arrangeras De vilda blommornas dag (DVBD) i hela landet liksom i Danmark, Norge, Finland och på Island. Svenska Botaniska Föreningen är huvudansvarig i Sverige och tar hjälp av bl.a. de regionala botaniska föreningarna för att genomföra exkursionerna. I Halland genomförs fem vandringar:

Buastrand i Värö, Varberg 10.00
Yttra Berg, Falkenberg 15.00
Påarps klapperstensfält, Halmstad 14.00
Konstnärsbyn i Rydöbruk, Hylte 13.00
Bollaltebygget, Laholm 10.00

Närmare information finns på DVBD:s hemsida och i vår program och utflyktsguide. För alla gäller: glöm inte att ta med fika!

Årets växt 2024
Till årets växt 2024 har Svenska Botaniska Föreningen valt backklöver och brunklöver. I Halland finns inga moderna fynd av någon av arterna, så skulle de påträffas vore det en smärre sensation! Läs mera här!

Årsmöte 2024
Årsmötet hölls den 27 mars på Björkängs vägkrog i Varberg och lockade totalt 25 medlemmar. Vid mötet omvaldes hela styrelsen liksom revisorer och valberedning. Kassör och sekreterare utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsemöte. Detaljerade uppgifter finns här.

Efter årsmötesförhandlingarna informerade Arne Lysell och Lars-Erik Magnusson om genomförda och planerade aktiviteter kring floraväkteri och invasiva växter. Därefter berättade Kill Persson om Jordbruksverkets databas TUVA, och vilken nytta man kan ha av de data från inventeringen av ängs- och betesmarker som denna innehåller.

Botaniska notiser från Halland
Som uppmärksamma besökare kanske redan sett finns sedan en tid en ny rubrik ”Notiser” i huvudmenyn. Här kommer vi att lägga ut notiser eller kortare artiklar om intressanta botaniska fynd eller områden i Halland. Vi tar gärna emot bidrag!

Program och utflyktsguide 2024
Vårt nya program och utflyktsguide är på väg ut och kommer inom kort att dyka upp i medlemmarnas brevlådor. Kan du inte vänta så går den att ladda ner här. Liksom förra året är tipsen på utflyktsmål hämtade från vår digitala utflyktsguide från 2022.

Mycket Halland i SBT nr 1 2024
I årets första nummer av Svensk Botanisk Tidskrift bidrar föreningen med en artikel om vit kalvnos, en notis om floraväkteriet i Halland och information om hur vi bekämpar invasiva växter.

Floravårdspriset 2024
Styrelsen har beslutat att 2024 års floravårdspris ska tilldelas familjen Andersson i Järnmölle i Tvååker, Varberg. De får priset för sitt långsiktiga bevarande och skötsel av en ovanlig och ogödslad betesmark med intressant flora. Läs mera här!

Floraväkteriet 2023
Engagemanget inom floraväkteriet i Halland var fortsatt stort under 2023. Trots de förändringar som gjordes i år, och som innebar att ett antal arter i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad) undantogs, så har antalet besökta lokaler ökat. Totalt gjordes mer än 2100 inventeringar av 102 arter. Fem arter (slåttergubbe, backsippa, knärot, vildris och klockgentiana) svarade för nästan hälften av inventeringsinsatserna. Läs mera här!

Vit kalvnos
Den rödlistade arten kalvnos förekommer sällsynt framför allt i södra Sverige. Arten finns i två färgformer, dels den vanligaste rosenröda och dels en vitblommig form som numera bara förekommer på ett fåtal platser, bl.a. i Varberg. I en artikel i senaste numret av tidskriften Calluna (som ges ut av våra systerföreningar i Göteborg och Västergötland) beskrivs den vita kalvnosen närmare. Läs artikeln här!

Leta efter raggträjon!
Ormbunken raggträjon har under senare år för första gången påträffats i Sverige. De två kända lokalerna finns i Bohuslän och Västergötland. Närheten till Halland motiverar att den eftersöks även här i lämpliga områden. Mera information finns här.

Mediaaktiviteter
Genom att synas och höras i media försöker föreningen skapa intresse för botanik och öka kunskapen om såväl hotade som invasiva arter. Några av de aktiviteter vi medverkat i kan du läsa om här.

Botanisk utflyktsguide
Styrelsen påbörjade hösten 2019 arbetet med att ta fram en guide för botaniskt intressanta utflyktsmål i länet. De böcker som tidigare getts ut för Bohuslän, Västergötland och Öland har varit inspirerande förebilder. Guiden stod klar våren 2022 och presenterades för medlemmarna vid årsmötet. Den publiceras endast digitalt och du hittar den här!

Digitaliserade floror
Ni har väl inte missat att föreningen låtit digitalisera ett antal halländska floror? Först ut var Hallands Flora från 1997 och ett antal sockenfloror för Varbergs kommun. Flororna kan laddas ned som pdf och eftersom de är teckentolkade går det också att söka i dem. Samlingen kompletterades senare med Ahlfvengrens Flora från 1924.

Vill du bli medlem?
Kontakta då oss via formuläret som du hittar här.

Medlemsavgiften är endast 100 kr per år, och alla är givetvis välkomna!