Rödlistade arter och floraväkteri i Halland

Kortfattad historik
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken. I Hallands län började arbetet med floraövervakning 1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av Hallands Botaniska Förening. Verksamheten omfattar främst kärlväxter men till viss del även mossor och lavar.

På Svenska Botaniska Föreningens hemsida finns mera information om floraväkteriet.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till med floraväkteriet i Halland. För att få hjälp med att komma igång kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Det finns minst en kommunansvarig i var och en av de sex hallandskommunerna som svarar på frågor och hjälper den som så önskar.

Ny rödlista 2020
Nya bedömningar av hotade arter i landet görs vart femte år och den senaste kom i april 2020. Den nya rödlistan innebär en del förändringar för Hallands del. 24 kärlväxter med hemvist i Halland tillkom, varav de flesta i den lägsta hotkategorin (NT, nära hotad, se tabell nedan). Sex arter bedöms inte längre vara hotade och har därför tagits bort från rödlistan. Dessa är dvärgderadella, fyrling, hårnarv, hängstarr, vikenbjörnbär och ävjebrodd.

Tabell över nya arter på rödlistan (det kan noteras att mörk gnejsfibbla och smalt ålgräs var rödlistade även tidigare men att de första observationerna i Halland gjordes 2017 respektive 2018, varför de inte varit aktuella i floraväkteriet).

NAMNHOTKATEGORINAMNHOTKATEGORI
AxveronikaNära hotad (NT)SlätbjörnbärNära hotad (NT)
BackstarrNära hotad (NT)Smalt ålgräsStarkt hotad (EN)
BrunagNära hotad (NT)SmåjungfrukamNära hotad (NT)
FlotagräsSårbar (VU)SmåsnärjmåraNära hotad (NT)
GlasörtNära hotad (NT)SmåvänderotSårbar (VU)
GråsvingelNära hotad (NT)StrandnarvNära hotad (NT)
GullklöverNära hotad (NT)StrandsumparvStarkt hotad (EN)
KlofibblaNära hotad (NT)SvinrotNära hotad (NT)
KrusfröNära hotad (NT)SylnarvNära hotad (NT)
Mörk dunörtNära hotad (NT)VattenfräneNära hotad (NT)
Mörk gnejsfibblaSårbar (VU)VårstarrNära hotad (NT)
SaltörtNära hotad (NT)ÅlgräsSårbar (VU)
SandviolNära hotad (NT)

I tabellen nedan listas alla aktuella rödlistade arter i Halland (totalt 200). Sökning kan ske fritt och resultatet visar alla rader som innehåller sökordet. Sortera kolumnerna genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet. Klicka på det vetenskapliga namnet för få mer information om arten på Artdatabankens sida Artfakta.

Vetenskapligt namnArtnamnEnhetRödlistekategori
Fraxinus excelsioraskplantorStarkt hotad (EN)
Nymphaea alba subsp. occidentalisatlantnäckrosskottSårbar (VU)
Veronica spicataaxveronikaskottNära hotad (NT)
Luzula divulgatabackfryleplantorNära hotad (NT)
Thalictrum simplexbackruta (rapporteras som vanlig backruta)skottNära hotad (NT)
Pulsatilla vulgarisbacksippa (rapporteras som vanlig backsippa)plantorSårbar (VU)
Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemosbacksmörblomma (rapporteras som vanlig backsmörblomma)plantorNära hotad (NT)
Carex ericetorumbackstarrskottNära hotad (NT)
Thymus serpyllumbacktimjanytaNära hotad (NT)
Hypericum montanumbergjohannesörtplantorNära hotad (NT)
Glyceria declinatablågrönt mannagrässkottSårbar (VU)
Rubus dissimulansbohusbjörnbärytaSårbar (VU)
Tilia platyphyllosbohuslindplantorAkut hotad (CR)
Hyoscyamus nigerbolmörtplantorNära hotad (NT)
Isolepis setaceaborstsävplantorStarkt hotad (EN)
Juncus squarrosusborsttågplantorNära hotad (NT)
Taraxacum euryphyllumbredskaftad fläckmaskrosplantorStarkt hotad (EN)
Rhynchospora fuscabrunagskottNära hotad (NT)
Rubus onsalaënsisbuerabjörnbärytaStarkt hotad (EN)
Carex maritimabågstarrskottSårbar (VU)
Lycopodium tristachyumcypresslummerskottSårbar (VU)
Salix daphnoidesdaggvideplantorSårbar (VU)
Adoxa moschatellinadesmeknoppskottNära hotad (NT)
Rumex conglomeratusdikesskräppaplantorStarkt hotad (EN)
Hypericum humifusumdvärgjohannesörtplantorStarkt hotad (EN)
Radiola linoidesdvärglinplantorNära hotad (NT)
Botrychium simplexdvärglåsbräkenplantorStarkt hotad (EN)
Zostera noltiidvärgålgrässkottSårbar (VU)
Sedum anglicumengelsk fetknoppytaNära hotad (NT)
Urtica urensetternässlaplantorNära hotad (NT)
Centaurium erythraea var. erythraeaflockarunplantorNära hotad (NT)
Sparganium gramineumflotagrässkottSårbar (VU)
Luronium natansflytsvaltingskottStarkt hotad (EN)
Isolepis fluitansflytsävytaNära hotad (NT)
Taraxacum maculigerumfläckmaskrosplantorSårbar (VU)
Hieracium hemimaculatumfranskartfibblaplantorSårbar (VU)
Holosteum umbellatumfågelarvplantorNära hotad (NT)
Gentianella campestris subsp. campestrisfältgentianaplantorStarkt hotad (EN)
Asplenium adiantum-nigrumglansbräkenplantorNära hotad (NT)
Salicornia europaeaglasörtplantorNära hotad (NT)
Pedicularis sylvaticagranspiraplantorNära hotad (NT)
Verbascum lychnitisgrenigt kungsljusplantorSårbar (VU)
Gypsophila muralisgrusnejlikaplantorStarkt hotad (EN)
Alyssum alyssoidesgrådådraplantorNära hotad (NT)
Festuca arenariagråsvingelskottNära hotad (NT)
Trifolium aureumgullklöverplantorNära hotad (NT)
Hieracium subterdentatumhallandsfibblaplantorSårbar (VU)
Carex hartmaniihartmansstarrskottSårbar (VU)
Helichrysum arenariumhedblomsterplantorSårbar (VU)
Hypericum pulchrumhedjohannesörtplantorSårbar (VU)
Hieracium bathymallumHieracium bathymallumplantorNära hotad (NT)
Hieracium contaminatumHieracium contaminatumplantorNära hotad (NT)
Hieracium erioneurumHieracium erioneurumplantorNationellt utdöd (RE)
Hieracium gerontocephalumHieracium gerontocephalumplantorSårbar (VU)
Hieracium inquilinumHieracium inquilinumplantorNära hotad (NT)
Hieracium sparsiguttatumHieracium sparsiguttatumplantorSårbar (VU)
Hieracium symmetricumHieracium symmetricumplantorStarkt hotad (EN)
Asplenium scolopendriumhjorttungaplantorStarkt hotad (EN)
Leonurus cardiacahjärtstillaplantorSårbar (VU)
Juncus capitatushuvudtågplantorStarkt hotad (EN)
Genista pilosahårginstplantorNära hotad (NT)
Botrychium multifidumhöstlåsbräkenplantorNära hotad (NT)
Cirsium acaulejordtistelplantorNära hotad (NT)
Epipactis phyllantheskal knipprotskottStarkt hotad (EN)
Misopates orontiumkalvnosplantorNära hotad (NT)
Setaria viridiskavelhirsplantorNära hotad (NT)
Crepis praemorsaklasefibblaplantorNära hotad (NT)
Veronica triphyllosklibbveronikaplantorNära hotad (NT)
Viola tricolor subsp. curtisiiklittviolplantorSårbar (VU)
Gentiana pneumonantheklockgentianaskottStarkt hotad (EN)
Crepis tectorumklofibblaplantorNära hotad (NT)
Pilularia globuliferaklotgräsytaSårbar (VU)
Arnoseris minimaklubbfibblaplantorStarkt hotad (EN)
Dianthus armeriaknippnejlikaplantorSårbar (VU)
Lysimachia minimaknutörtplantorSårbar (VU)
Salvia verticillatakranssalviaplantorStarkt hotad (EN)
Goodyera repensknärotskottSårbar (VU)
Lathyrus tuberosusknölvialskottSårbar (VU)
Melampyrum cristatumkorskovallplantorNära hotad (NT)
Selinum carvifoliakrusfröplantorNära hotad (NT)
Helosciadium inundatumkrypflokaplantorSårbar (VU)
Gentianella campestris subsp. balticakustgentianaplantorStarkt hotad (EN)
Salix hastata subsp. vegetakällblekvideplantorSårbar (VU)
Nasturtium officinalekällfräneplantorSårbar (VU)
Catabrosa aquaticakällgrässkottSårbar (VU)
Apera spica-ventikösaplantorNära hotad (NT)
Taraxacum litoraleliten kärrmaskrosplantorNära hotad (NT)
Euphrasia micranthaljungögontröstplantorSårbar (VU)
Carex pulicarisloppstarrplantorNära hotad (NT)
Spirobassia hirsutaluddmållaplantorNationellt utdöd (RE)
Vicia villosaluddvicker (rapporteras som vanlig luddvicker)plantorSårbar (VU)
Dactylis polygamalundäxingplantorStarkt hotad (EN)
Blitum bonus-henricuslungrotplantorSårbar (VU)
Dactylorhiza majalis subsp. majalismajnycklarplantorNära hotad (NT)
Limonium vulgaremarrispplantorSårbar (VU)
Eryngium maritimummartornplantorSårbar (VU)
Lycopodium zeillerimellanlummerskottSårbar (VU)
Galeopsis ladanummjukdånplantorNära hotad (NT)
Pulsatilla vernalismosippaplantorStarkt hotad (EN)
Ranunculus hederaceusmurgrönsmöjaskottNära hotad (NT)
Botrychium lunariamånlåsbräkenplantorNära hotad (NT)
Lunaria redivivamånviolplantorNära hotad (NT)
Epilobium obscurummörk dunörtskottNära hotad (NT)
Hieracium stibeophyllummörk gnejsfibblaplantorSårbar (VU)
Taraxacum prionumnabbmaskrosplantorSårbar (VU)
Hieracium chlorodesnarrklibbfibblaplantorNära hotad (NT)
Elatine orthospermanordslamkrypaplantorNära hotad (NT)
Rubus scissusnålbjörnbärytaNära hotad (NT)
Genista anglicanålginstplantorStarkt hotad (EN)
Rubus polybracteatusonsalabjörnbärytaStarkt hotad (EN)
Hieracium rufescensostkustfibblaplantorNära hotad (NT)
Mertensia maritimaostronörtplantorAkut hotad (CR)
Asperugo procumbenspaddfotplantorNära hotad (NT)
Sagittaria sagittifoliapilbladplantorNära hotad (NT)
Blysmus compressusplattsävskottSårbar (VU)
Dianthus superbuspraktnejlikaplantorStarkt hotad (EN)
Bromus arvensisrenlostaskottStarkt hotad (EN)
Botrychium matricariifoliumrutlåsbräkenplantorSårbar (VU)
Rubus rugulosusrydetbjörnbärytaStarkt hotad (EN)
Chimaphila umbellatarylskottStarkt hotad (EN)
Lythrum portularödlånkeplantorNära hotad (NT)
Blysmus rufusrödsävskottSårbar (VU)
Halimione pedunculatasaltmållaplantorSårbar (VU)
Carex vacillanssaltstarrskottNära hotad (NT)
Suaeda maritimasaltörtplantorNära hotad (NT)
Camelina microcarpasanddådraplantorSårbar (VU)
Medicago minimasandlusernplantorSårbar (VU)
Atriplex laciniatasandmållaplantorSårbar (VU)
Phleum arenariumsandtimotejplantorSårbar (VU)
Hieracium cunctanssenfibblaplantorSårbar (VU)
Deschampsia setaceasjötåtelplantorSårbar (VU)
Elatine hexandraskaftslamkrypaplantorSårbar (VU)
Taraxacum ruberulumskevmaskrosplantorAkut hotad (CR)
Ulmus glabraskogsalmplantorAkut hotad (CR)
Veronica montanaskogsveronikaskottNära hotad (NT)
Hypochaeris maculataslåtterfibblaplantorNära hotad (NT)
Arnica montanaslåttergubbeplantorSårbar (VU)
Rubus eluxatusslätbjörnbärytaNära hotad (NT)
Taraxacum lentiginosumsmal fläckmaskrosplantorAkut hotad (CR)
Lotus tenuissmal käringtandplantorSårbar (VU)
Zostera angustifoliasmalt ålgrässkottStarkt hotad (EN)
Aphanes australissmåjungfrukamplantorNära hotad (NT)
Galium spurium subsp. vaillantiismåsnärjmåraskottNära hotad (NT)
Valeriana dioicasmåvänderotplantorSårbar (VU)
Leontodon hispidussommarfibblaplantorNära hotad (NT)
Potamogeton acutifoliusspetsnateskottSårbar (VU)
Ononis spinosa subsp. hircinastallörtplantorNära hotad (NT)
Rubus sordirosanthussteningebjörnbärytaNära hotad (NT)
Hieracium megavulgatumstor hagfibblaplantorNära hotad (NT)
Anthericum liliagostor sandliljaskottStarkt hotad (EN)
Luzula sylvaticastorfryleplantorSårbar (VU)
Thymus pulegioidesstortimjanytaSårbar (VU)
Lycopodiella inundatastrandlummerytaNära hotad (NT)
Sagina maritimastrandnarvplantorNära hotad (NT)
Carex paleaceastrandstarrskottNära hotad (NT)
Stellaria crassifolia var. minorstrandsumparvplantorStarkt hotad (EN)
Glaucium flavumstrandvallmoplantorSårbar (VU)
Juncus foliosusstrimtågplantorSårbar (VU)
Hieracium subglaucovirensstyv glandelfibblaplantorSårbar (VU)
Viola uliginosasumpviolskottNära hotad (NT)
Taraxacum duplidentifronssvarttandad maskrosplantorSårbar (VU)
Geranium bohemicumsvedjenävaplantorNära hotad (NT)
Scorzonera humilissvinrotskottNära hotad (NT)
Hieracium austrinumsydfibblaplantorNära hotad (NT)
Hieracium pycnodonsydlig trollfibblaplantorStarkt hotad (EN)
Spergula arvensis subsp. arvensissydspärgelplantorNära hotad (NT)
Sagina reveliereisylnarvplantorNära hotad (NT)
Rubus soendrumensissöndrumsbjörnbärytaStarkt hotad (EN)
Hieracium oistophyllumtrollfibblaplantorNära hotad (NT)
Drymocallis rupestristrollsmultronplantorSårbar (VU)
Alchemilla plicatatrubbdaggkåpaplantorSårbar (VU)
Genista germanicatysk ginstplantorAkut hotad (CR)
Rubus cordatiformisugglarpsbjörnbärytaSårbar (VU)
Rorippa amphibiavattenfräneplantorNära hotad (NT)
Jacobaea aquaticavattenståndsplantorSårbar (VU)
Leersia oryzoidesvildrisskottSårbar (VU)
Lathyrus nigervippärtplantorNära hotad (NT)
Malva pusillavit kattostplantorSårbar (VU)
Buglossoides arvensis var. arvensisvit sminkrotplantorNära hotad (NT)
Pseudognaphalium luteoalbumvitnoppaplantorStarkt hotad (EN)
Aira caryophylleavittåtelplantorNära hotad (NT)
Pseudorchis albidavityxneplantorStarkt hotad (EN)
Carex caryophylleavårstarrskottNära hotad (NT)
Hieracium norvegicumvästkustfibblaplantorNära hotad (NT)
Rosa × inodoravästkustrosplantorStarkt hotad (EN)
Hieracium dentifoliumväxeltandsfibblaplantorSårbar (VU)
Hypochaeris glabraåkerfibblaplantorSårbar (VU)
Anthemis arvensisåkerkullaplantorNära hotad (NT)
Brassica rapa subsp. campestrisåkerkålplantorNära hotad (NT)
Sherardia arvensisåkermaddplantorSårbar (VU)
Raphanus raphanistrumåkerrättikaplantorSårbar (VU)
Odontites vernusåkerrödtoppaplantorNära hotad (NT)
Rhinanthus angustifolius subsp. apterusåkerskallraplantorStarkt hotad (EN)
Stachys arvensisåkersyskaplantorSårbar (VU)
Zostera marinaålgrässkottSårbar (VU)
Mentha × gracilisädelmyntaskottStarkt hotad (EN)
Platanthera bifolia subsp. bifoliaängsnattviolplantorNära hotad (NT)
Serratula tinctoriaängsskäraskottNära hotad (NT)
Carex hostianaängsstarrskottNära hotad (NT)
Verbascum densiflorumölandskungsljusplantorStarkt hotad (EN)