Floravårdspris 2014

Årets floravårdspris går till Björkelundsgruppen för deras arbete på Hallands Naturskyddsförenings fastighet i Björkelund. Gruppen har i drygt ett decennium arbetat för att bevara och skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. Genom gruppens insats och initiativ har den grandominerade marken förvandlats till ett öppet landskap med ginst-/ljunghed, slåtteräng, naturbetesmarker, lövskog och våtmarker. En delvis granplanterad betesmark har genom årlig slåtter och bränning förvandlats till en rikblommande äng.

Genom inköp av lokalt tillverkade redskap har gruppen velat slå vakt om gammal slåtterkultur. I den gårdsnära miljön anlägger man nu en trädgård med plats för gamla kulturväxter och rödlistade ogräs. Björkelund är en välkomnande inspirationskälla. Den delvis spångade vandringsleden med informationsskyltar och broschyren är tydliga uttryck för det.

En annan viktig del av gruppens arbete har varit att kartlägga mångfalden. Förteckningar över bl.a. kärlväxter, mossor och svampar kan man idag hitta på nätet och är även inlagda på artportalen.