Floravårdspriset 2017

Styrelsen har beslutat att 2017 års pris skall gå till Ove Benjaminsson i Äsphult, Unnaryd.

Ove övertog gården, som är en släktgård, i slutet av 80-talet. Stora delar av ängsmarken var då på väg att förbuskas. Det blev därför mycket röjning av sly och utglesning av träd, som blev flis och massaved. 

Ängsområdet gränsar i öster till en våtmark med asp. Landskapet är omväxlande med åkerlappar, odlingsrösen och en liten ås, som bidrar till skönheten. Lövskogen består till stor del av lind och ek med bestånd av bl.a. bergmynta, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe och getrams. 

Ove har tidigare slagit stora ytor med lie. Efterbetning sker med ett 15-tal ungdjur. Dessa, tillsammans med två hästar håller också de andra hagarna på gården öppna.