Floravårdspriset 2018

Styrelsen har beslutat att 2018 års pris ska gå till Eva och Gösta Eriksson i Liagärde, Skällinge.

De köpte den 18 hektar stora fastigheten 2009 och startade ett uppröjningsarbete på de igenväxta ägorna, mycket björnbär och sly har bränts, sågats ner och borttransporterats. En våtmark och kvävefälla har anlagts nedanför boningshuset, och på sommaren håller inhyrda kossor landskapet öppet. 

Eftersom fastigheten består av flera olika biotoper, ekbackar med hassel, ädla lövträd och slåtterängar hittar man flera skyddsvärda växter. För att nämna några skyddsvärda växter som växer här: backsippa, desmeknopp, sommarfibbla, jungfrukam, gullpudra och båda nattviolerna. En förhoppning är att även smörbollar som tidigare växt i området, ska kunna återkomma. 

Hallands Botaniska Förening önskar Eva och Gösta lycka till i det fortsatta arbetet med att bevara och restaurera sina vackra ägor.