Invasiva växter

Gul skunkkalla

Invasiva främmande arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. De utgör ett stort hot mot biologisk mångfald i världen. De skapar också ekonomiska problem för samhället och enskilda, och de kan sprida sjukdomar till människor och djur. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, och cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Ett antal arter anses vara särskilt problematiska i Europa och omfattas av en EU-förordning från 2014. Bland dessa finns 35 växtarter av vilka nio är etablerade i Sverige och fyra förekommer sporadiskt. Från Halland finns rapporter om sex av dessa arter:

Gudaträd
Gul skunkkalla
Japansk träddödare
Jättebalsamin
Jätteloka
Smal vattenpest

Vita sjö. Bekämpning av sjögull.
Bekämpning av sjögull i Vita sjö i Stensåns källområden. Bestånden täcks under vegetationssäsongen med svart plast i stora ramar. Foto Lars Schale.

Det finns också några främmande arter som är, eller riskerar att bli, invasiva i Sverige, men som inte omfattas av EU-förordningen. Dessa ska på sikt omfattas av en nationell förteckning, och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kommer att fastställa regler om hur dessa arter ska hanteras. Ett förslag har under 2023 lämnats till regeringen. Av de föreslagna arterna förekommer alla utom en (sydfyrling) i Halland:

Blomsterlupin
Kanadensiskt gullris
Kaukasiskt fetblad
Parkslide
Sibiriskt fetblad
Sjögull
Spärroxbär
Strandkotula
Vattenpest
Vresros

Sydfyrling påträffades i juni 2023 i en experimentvåtmark i Plönninge utanför Halmstad. Åtgärder sattes snabbt in och den är numera borta.

Förhoppningen är att regeringen ska fatta beslut om förteckningen under 2024.

Föreningen har 2018-2020 tillsammans med de halländska kommunerna medverkat i ett LONA-projekt med syfte att ta fram en länsövergripande strategi för invasiva växter. Strategin ska ge vägledning om prioritering och lämplig hantering av de invasiva arter som utgör ett särskilt problem i Halland. Strategin kan laddas ned här.

I Svensk Botanisk Tidskrift nr 1 2024 finns en kort information om hur vi i föreningen arbetar praktiskt med att bekämpa invasiva växter.

Mer information om invasiva främmande arter finns här:

Naturvårdsverket – allmän information
Naturvårdsverket – metodkatalog för bekämpning av invasiva växter
Länsstyrelsen i Hallands län
Artdatabanken – rapportera