Invasiva växter

Dagens globala samhälle karaktäriseras av stor rörlighet mellan olika miljöer och länder, inte bara för människor utan även för alla andra arter som finns på jorden. Med främmande arter menas arter och underarter av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde. De flesta främmande arter överlever dock inte i den svenska naturen men en del klarar av att etablera sig, fortplanta sig och sprida sig.

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Flera arter är aktuella i Halland och fyra av dem har beskrivits närmare i de senaste årens Program och utflyktsguider:

Gul skunkkalla
Jätteloka
Blomsterlupin
Parkslide

Andra arter som i varierande grad orsakar problem i Halland är:

Jättebalsamin (info i Artfakta)
Kotula (info i Artafakta)
Sjögull (info i Artafakta)
Vresros (info i Artafakta)

En annan art som är med på EU:s “svarta lista” och som kan utgöra ett potentiellt hot är smal vattenpest (info i Artfakta). Det finns få observationer i Halland, bl.a. en äldre uppgift från Fylleån och en från Ätran i Falkenberg 2019. I juni 2020 påträffades den i tre små dammar vid Lagan i Laholm, och även i Lagan på samma plats.

Föreningen har 2018-2020 tillsammans med de halländska kommunerna medverkat i ett LONA-projekt med syfte att ta fram en länsövergripande strategi för invasiva växter. Strategin ska ge vägledning om prioritering och lämplig hantering av de invasiva arter som utgör ett särskilt problem i Halland.

Mer information om invasiva främmande arter finns här:

Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Hallands län
Artdatabanken