Kärrspira – årets växt 2023

Sveriges Botaniska Förening har utsett kärrspira Pedicularis palustris till årets växt 2022. Håll därför extra utkik efter denna när ni är ute och rapportera era fynd på Artportalen. Ange antalet exemplar, beskriv biotopen och gör en kommentar om det finns något uppenbart hot mot lokalen. Du som inte brukar rapportera på Artportalen kan i stället lämna uppgift om fyndet till någon av föreningens kontaktpersoner.

Kärrspira delas upp i tre olika underarter i Sverige, vanlig kärrspira, nordspira och höstspira. Kärrspira är mycket variabel, vilket lett till att utseendeskillnaderna mellan underarterna är diffus. I Halland förekommer endast vanlig kärrspira. Spirorna är halvparasiter, dvs. de lever av och med andra arter. Spirorna är fleråriga men vanlig kärrspira är tvåårig, vilket innebär att blomningen sker det andra året varefter plantan dör. Spirorna ingår idag i familjen snyltrotsväxter där man även finner ögontröstarna, skallrorna och givetvis de spektakulära snyltrötterna. Blomman hos vanlig kärrspira har två ungefär jämnlånga (2 cm) läppar, där den övre är trubbig och hoptryckt från sidorna, så att den bara blir en liten springa. Underläppen är osymmetrisk och sned. Blommorna är placerade i toppen på stjälken samt längst ut på grenarna. Vanlig kärrspira blommar under perioden maj-juli, ibland även senare, och förekommer i våta torvmarker som kärr, fuktängar och stränder. Man ser den även i gölkanter och i fuktiga partier i betesmark. Växten har kort stjälk som är rikt grenad. Nordspiran som jämförelse har få och korta grenar. Höstspiran, som blommar i augusti-september och är större än vanlig kärrspira, är liksom vanlig kärrspira sydlig men är mer ovanlig och har sina främsta förekomster i östra delarna av Götaland och Svealand.

Vanlig kärrspira har få kända förekomster i Halland. Ett femtiotal förekomster är kända, varav flertalet inte är besökta efter år 2000. Kartan nedan visar rapporterade fynd i Halland till och med 2022. Klicka på kartan för att se en större bild. Eftersom kärrspirorna är på tillbakagång i landet är det angeläget att återbesöka framför allt lokaler som inte följts upp de senaste 20 åren.

Rapporterade fynd av kärrspira i Halland till och med 2022. Ofyllda cirklar visar fynd gjorda till och med 2004, och fyllda cirklar fynd från 2005 till 2022.