Stadgar

§ 1. Föreningens syfte är

Att öka kunskaperna om den botaniska mångfalden i landskapet.

Att arbeta för bevarande av denna mångfald.

Att stimulera intresset för botanik í allmänhet.

§ 2. Medlemskap

Får efter anmälan till styrelsen och erlagd medlemsavgift varje enskild person som vill främja föreningens syfte.

Organisation, företag eller förvaltning kan antas som stödmedlem utan rösträtt genom att ekonomiskt bidra till föreningens verksamhet.

§ 3. Styrelsen

Skall bestå av personer med intresse för botanik och utgöras av ordförande och övriga styrelseledamöter – minst fyra till antalet. Styrelsen bör om möjligt bestå av representanter från flertalet kommuner i Halland. Styrelsen väljs för ett år. Styrelsen konstituerar sig själv och är under verksamhetsperioden högsta beslutande organ.

Det åligger styrelsen:

• Att under gemensamt ansvar handha föreningens förvaltning och ekonomi.
• Att vid årsmöte avge berättelse om föreningens verksamhet under det gångna arbetsåret.
• Att senast en månad före kommande årsmöte till revisorerna avlämna räkenskaper och protokoll.
• Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 4. Årsmöte

Skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse skall utgå minst 20 dagar före årsmötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

•  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
•  Val av ordförande för årsmötet
•  Val av sekreterare för årsmötet
•  Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
•  Styrelsens verksamhetsberättelse
•  Revisorernas berättelse
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Bestämmande av antalet styrelseledamöter
•  Val av ordförande för kommande period
•  Val av styrelseledamöter för kommande period
•  Val av revisorer
•  Val av valberedning
•  Bestämmande av årsavgift
•  Behandling av inkomna motioner
•  Övriga frågor

Motioner som skall behandlas av årsmötet skall ha inkommit till styrelsen minst 20 dagar före årsmötet.

§ 5 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte. Ändringsförslaget skall göras skriftligt och vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före årsmötet. För att ändringsförslaget skall anses antaget skall minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade årsmötesdeltagarna rösta för förslaget.