Stadgar för Hallands Botaniska Förening (HBF)

1. HBF:s SYFTE är att i HALLAND (länet och landskapet):

 • öka och sprida kunskapen om den botaniska mångfalden
 • arbeta för bevarande av denna mångfald
 • stimulera intresset för botanik
 • bedriva floraväkteri av rödlistade arter
 • bedriva praktisk floravård
 • aktivt sprida kunskap om och delta i arbetet mot invasiva arter i samarbete med berörda markägare och myndigheter

2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemmar i HBF är alla som erlagt årsavgift. Organisationer, företag eller förvaltningar kan vara stödmedlemmar (utan rösträtt) genom att ekonomiskt bidra till HBF:s verksamhet. I årsavgiften ingår medlemskap i HBF och tillgång till alla dess aktiviteter. Medlem som ej betalat medlemsavgift trots minst en påminnelse stryks automatiskt som medlem i HBF.

2.2 Till hedersmedlem kan utses person som i hög grad verkat för HBF, dess syfte och verksamhet. Hedersmedlem utses med minst tre fjärdedels majoritet på ett årsmöte efter förslag från eller tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt försvårar HBF:s syfte eller verksamhet. Berörd medlem ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motivering och beslut om uteslutning skall protokollföras. Berörd medlem har rätt att överklaga styrelsens beslut till ett årsmöte.

3. STYRELSEN 

3.1 HBF:s styrelse skall bestå av högst 10 personer. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen bör om möjligt bestå av representanter från flertalet kommuner i Halland.

3.2 Styrelsen:

 • arrangerar och informerar om HBF:s exkursioner och övriga aktiviteter.
 • förvaltar HBF:s ekonomi och sköter dess tillgångar.
 • avger berättelse om föreningens verksamhet under det gångna arbetsåret på årsmötet.
 • avlämnar räkenskaper och protokoll till revisorerna senast 30 dagar före kommande årsmöte.
 • beslutar om utdelning av Floravårdspris och ekonomiskt stöd till olika projekt som överensstämmer med HBF:s syfte och inriktning som tex floravårdsprojekt. 
 • ansvarar för att HBF:s hemsida på internet hålls kontinuerligt uppdaterad.
 • handlägger i övrigt alla frågor som hänskjuts till styrelsen av dess medlemmar.

3.3 HBF:s styrelse skall sammanträda regelbundet för att planera och besluta om sin verksamhet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelsemedlemmar hos ordföranden begär detta. Protokoll ska föras över HBF:s alla beslut och sammanträden.

3.4 Föreningens ekonomiska tillgångar används för HBF:s löpande verksamhet. För större utgifter krävs årsmötesbeslut.

3.5 För ordinarie arbete i styrelsen utgår inget arvode.

4. ÅRSMÖTE

4.1 HBF:s högsta beslutande organ är dess årsmöte, som består av närvarande fysiska personer som är medlemmar i HBF.

4.2 Ordinarie årsmöte ska ta ställning till styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse samt ekonomiska redovisning och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställa årsavgift. Extra årsmöte kan hållas när styrelsen finner detta nödvändigt eller om revisorer kräver detta.

4.3 Viktigare ärenden, som motioner, skall lämnas till styrelsen minst 30 dagar före ett årsmöte. Ett sådant ärende ska bordläggas om minst en tiondel av årsmötets deltagare kräver detta. Samma ärende kan bara bordläggas en gång.

4.4 Årsmöte skall hållas årligen, om möjligt före mars månads utgång. Kallelse skall skickas till HBF:s medlemmar minst 20 dagar före årsmötet. Endast HBF:s medlemmar har rösträtt på årsmötet.

4.5 Årsmötet väljer ordförande och övrig styrelse, två revisorer, en revisorssuppleant samt en valberedning bestående av minst två personer. Alla valda sitter på ett år. Utöver dessa val ska följande punkter ingå i årsmötet:

 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val för kommande period av:
  • ordförande
  • övrig styrelse
  • revisorer
  • valberedning
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Bestämmande av årsavgift
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor

4.6 Alla val vid årsmötet sker med acklamation om ej sluten omröstning påkallats av någon medlem. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

4.7 Nytillträdande styrelse utser sin sekreterare, kassör och övriga funktionärer på ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Beslutet protokollförs.

5. STADGEÄNDRING

5.1 Ändring av föreningens stadgar kan endast göras av årsmötet. Stadgeändringsförslag ska inlämnas skriftligen till styrelsen minst 30 dagar före ordinarie årsmöte. Förslaget behandlas vid två på varandra följande årsmöten under olika kalenderår. Stadgeändringen ska båda gångerna anges på kallelsen till mötet och förslaget i sin helhet bifogas vid det första tillfället. För att ändringsförslaget skall anses antaget skall minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade årsmötesdeltagarna rösta för förslaget.

5.2 Upplösning av HBF kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Dessa beslut ska även omfatta dispositionen av Föreningens tillgångar.

De reviderade stadgarna antogs vid årsmöte den 30 mars 2022 (enligt de gamla stadgarna räckte det med ett årsmötesbeslut)

Stadgarna kan laddas ned som pdf här.