Rödlistade och hotade arter

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori. De kategorier som används är:

RE Nationellt utdöd
CR Akut hotad
EN Starkt hotad
VU Sårbar
NT Nära hotad
DD Kunskapsbrist

De rödlistade omfattar alla sex kategorierna medan de som är hotade utgörs av kategorierna VU, EN och CR.

Den svenska rödlistan revideras vart femte år och tas fram av Artdatabanken. Listan reviderades senast år 2020. När det gäller kärlväxter bedömdes då 1 339 vara rödlistade och 802 bedömdes vara hotade.