Växtbilder

På denna sida visas bilder från föreningens exkursioner eller sådana som enskilda medlemmar bidragit med. Klicka på en bild för att se en förstoring och bläddra i bildgallerierna med piltangenterna. Klicka på info-knappen i nederkant av den förstorade bilden för att se artnamn och eventuella andra uppgifter.

Mossexkursion i Näsbokrok den 3 oktober 2021
Dagen bjöd på ovanligt mycket blåst och regn, vilket ju inte är idealet för mosstudier. De enda som hade vågat sig ut i ovädret var en och annan hundrastare och ett 10-tal surfare som däremot verkade trivas med väderleken. Här presenteras därför i stället några fynd från vår förexkursion ett par veckor tidigare.

Halvön från sedd från nordväst. Foto Jan Kuylenstierna.

– Det första stoppet gjorde vi vid den lilla dammen 200 m SV om parkeringen där vi noterade brokvitmossa (Sphagnum russowii), hornvitmossa (S. auriculatum), sumpvitmossa (S. palustre), röd glansvitmossa (S. subnitens) och den intressanta strandbronian (Fossombronia foveolata).
Vid dammens utlopp finns ett mycket litet rikkärr där man kan hitta guldspärrmossa (Campylium stellatum), kalkkammossa (Ctenidium molluscum), fetbålmossa (Aneura pinguis), flikbålmossa (Riccardia multifida) och skorpionmossor (Scorpidium sp) som kan vara svåra att se bland gräset. Tyvärr såg vi även spjutmossa (Calliergonella cuspidata), ett gissel för rikkärr genom att den med tiden så gott som fullständigt konkurrerar ut övriga mossor.

– Fortsätter man stigen mot SV kommer man till Kroken där båthamnen låg tidigare. Vid resterna av en sjösättningsramp noterades salttuss (Hennediella heimii), murtuss (Tortula muralis) och stor neonmossa (Barbula unguiculata).

– Vi vände nu öster ut mot de monumentala bronsåldersrösena på halvöns centrala del. På resterna av ett betongfundament från beredskapstiden hittade vi tre mossor som är karakteristiska för vittrande betong; rödskaftad hättemossa (Orthotrichum anomalum), murtuss (Tortula muralis) och en blommossa (Schistidium sp) utan kapslar, vilket gör att säker artbestämning oftast inte är möjlig.

– Därefter följde vi den blåmärkta stigen öster ut knappt 700 m till en bro över översilningen från kärren. Området karakteriseras av översilningsmark och torrängar med skalpåverkan. Så här års präglas området av spåtistelns vinterståndare men här finns även backsmultron, småfingerört och östersjömaskros. Bland mossorna noterade vi bandpraktmossa (Plagiomnium elatum), späd krypmossa, (Amblystegium serpens) stor fickmossa (Fissidens adianthoides) och den i Halland mycket sällsynta jordspärrmossan (Campyliadelphus chrysophyllus), som inte uppmärksammats i landskapet sedan 1930, då Herman Persson samlade den mellan Gottskär och Kungsbacka, nära havet, enligt belägg på Botaniska museet i Lund.

– Vi fortsatte mot norr upp till Rörkällemossens utlopp där det fanns spärrkrokmossa (Drepanocladus polygamus), kärrskedmossa (Calligeron cordifolium), smaragdmossa (Dicranella heteromalla), spärrvitmossa (Sphagnum squarrosum) och även här strandbronia (Fossombronia fovelata).

Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum. Foto Jan Kuylenstierna.

– Vi följde därefter mossens sydkant ca 300 m åt öster till leden och tog av norrut mot reservatsparkeringen, en sträcka på ca 800 m. På berghällar strax söder och öster om P-platsen växer två sällsynta arter, strandrosettmossa (Riccia bifurca) och praktbryum (Bryum elegans), ej tidigare noterade för Halland. På dessa hällar växer också storsporsmossa (Archidium alternifolium), som fått sitt svenska namn på grund av att sporerna är större än hos någon annan bladmossa, 100-200 µm. De kortskaftade sporkapslarna är klotrunda och sporerna syns genom den tunna kapselväggen.

Strandrosettmossa Riccia bifurca. Foto Jan Kuylenstierna.
Praktbryum Bryum elegans. Foto Herman Schachner, Wikipedia.

Luddmålla återfunnen efter nästan 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Där sågs den senast 1925 och har trots flera eftersök i sen tid aldrig återfunnits. Fyndet i Halland beskrivs närmare i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Sandsjöbackareservatet
Den 29 juni 2020 skulle de botaniska föreningarna i Halland och Göteborg haft exkursion i Sandsjöbackareservatet i Kungsbacka. På grund av corona-pandemin ställdes den in. Samma exkursion genomfördes för två år sedan. Då sågs bl.a. nedanstående intressanta växter (urval). Förhoppningsvis kan vi genomföra exkursionen om ett år i stället.

Simlången 23 juni 2020
Insjöstranden i Simlångens nordvästra del är ett av de botaniska utflyktsmål som är med i föreningens program. Utöver arterna på bild finns här också bl.a. klockgentiana, Jungfru Marie nycklar och granspira.