Exkursionsrapporter och växtbilder

På denna sida redovisas rapporter och bilder från föreningens exkursioner tillsammans med bl.a. bilder som enskilda medlemmar bidragit med. Klicka på en bild för att se en förstoring och bläddra i bildgallerierna med piltangenterna. Klicka på info-knappen i nederkant av den förstorade bilden för att se artnamn och eventuella andra uppgifter.

Snabblänkar
Nordöstra Halland och södra Mark den 19 augusti 2023
Buastrand den 6 augusti 2023
Västra Getterön den 30 juli 2023
Årnäsudden den 7 augusti 2022
Getterön den 31 juli 2022
Sandsjöbacka den 28 juni 2022
De vilda blommornas dag i Järnmölle den 19 juni 2022
Näsbokrok den 3 oktober 2021
Luddmålla återfunnen efter nästan 100 år
Sandsjöbackareservatet den 28 juni 2022
Simlången den 23 juni 2020

Exkursion till nordöstra Halland och södra Mark den 19 augusti 2023
I strålande sommarväder genomförde Botaniska Föreningen i Göteborg och Hallands Botaniska Förening en gemensam heldagsexkursion i nordöstra Halland och södra delen av Marks kommun. Börje Wernerssson ledde exkursionen tillsammans med Erik Ljungstarnd och 22 personer deltog. Exkursionen startade i Hemdal i Marks kommun och fortsatte sedan med besök i Vadkärr (Veddige), Buastrand (Varberg), Åskloster (Varberg), sjön Svarten (Ullared) varefter turen avslutades med ett stopp vid Sumpafallen (Ullared). Fokus för exkursionen var en rad ovanligare växter (se artlistor och bilder nedan).

Artlistor (urval)
Hemdal (Mark): vit kalvnos, sydspärgel, röd nejlikrot x humleblomster

Vadkärr (Veddige): senblommande fältgentiana, vanlig ögontröst, slåttergubbe 

Buastrand (Varberg): knutört, borstsäv, dvärglin, vildlin, liten fetknopp

Åskloster (Viskans utflöde, Varberg): vattenstånds, vildris, vattenskräppa, tretalig slamkrypa, klolånke, smålånke, pilblad, sjögull

Sjön Svarten (Ullared): flytsvalting, svalting, notblomster

Sumpafallen (Ullared): Safsa, nålbjörnbär, sötbjörnbär

Exkursion till Buastrand den 6 augusti 2023
30 personer samlades den 6 augusti för att bekanta sig med floran vid Buastrand. Exkursionen leddes av Börje Wernersson och Gunnar Nyström. Inte mindre än 116 olika arter kunde noteras. Artlistor (rödlistade arter med fet stil) och bilder finns nedan.

Artlistor (116 arter)
Stråväxter
blåtåtel, borsttåtel, fårsvingel, havssäv, knägräs, krypven, kvickrot, liten ärtstarr, luddlosta, luddtåtel, ryltåg, salttåg, sandstarr, strandråg, vass, ängsgröe, ängshavre
Blomväxter
backnejlika, backtimjan, bergkorsört, bergsyra, blodrot, blåeld, blåmunkar, bockrot, bredkaveldun, brännässla, dansk skörbjuggsört, dvärglin, fackelblomster, femfingerört, flockfibbla, gatkamomill, gråbo, grässtjärnblomma, gul fetknopp, gulkämpar, gullris, gulmåra, gulvial, gåsört, hampflockel, hamnsenap, harklöver, havssälting, höstfibbla, jordklöver, klibbkorsört, knutört, krusskräppa, krypbjörnbär (obestämt), kråkvicker, kustarun, kustbaldersbrå, käringtand, kärleksört, liten blåklocka, liten fetknopp, lomme, marrisp, marviol, mjuknäva, mjölke, nattskatta, nysört, praktkungsljus, pysslingtåg, renfana, rotfibbla, rödklint, rödklöver, rölleka, saltarv, skatnäva, smal käringtand, snårvinda, snärjmåra, spjutmålla, stenros, stinknäva, strandaster, strandbeta, strandglim, strandgyllen, strandkrypa, strandkvanne, strandkål, strandloka, strandlysing, strandmalört, strandmolke, strandmålla, strandtrift, strätta, styvmorsviol, sumpfräne, svartkämpar, svinmolke, svinmålla, toppdån, trampört, trådklöver, vildkaprifol, vildlin, vitknavel, vresros, vägtistel, åkermolke (strandform), älggräs, ängsskallra
Träd och buskar
en, klibbal, harris, ljung
Kryptogamer
stensöta

Exkursion till Västra Getterön den 30 juli 2023
Ett 30-tal personer deltog Hallands Botaniska Förenings exkursion på Västra Getterön (Gubbanäsan) söndagen den 30 juli. I solsken och lagom varmt väder noterades och kommenterades 65 arter, varav några rödlistade (markerade med fet stil i artlistan). Exkursionsledare var Börje Wernersson.

Artlistor (65 arter)
Stråväxter
bergrör, blåsäv, borsttåg, havssäv, hirsstarr, harstarr, hundstarr, knapptåg, knylhavre, krypven, rörflen, salttåg, sandstarr, stagg, sydvårbrodd, vass, veketåg
Blomväxter
bergkorsört, bergsyra, besksöta, blodrot, brännässla, en, flenört, flockfibbla, frossört, glasört, gulkämpar, gulmåra, gåsört, havssälting, häckvicker, hönsarv, höstfibbla, kaveldun, krusskräppa, kustbaldersbrå, käringtand, kärrdunört, kärrsilja, marrisp, saltarv, saltört, silvermartorn, slätbjörnbär, snårvinda, spikblad, spjutmålla, strandaster, strandglim, strandkrypa, strandkvanne, strandmalört, strandmålla, strandtrift, strätta, toppdån, vresros, åkermolke (strandform), ältranunkel, ängsruta
Träd och buskar
brakved, bindvide, krypvide, ljung, vårtbjörk

Exkursion till Årnäsudden den 7 augusti 2022
Söndagen den 7 augusti arrangerade Hallands Botaniska Förening tillsammans med Botaniska Föreningen i Göteborg en exkursion till Årnäsuddens naturreservat i Åskloster, Varberg. Hela 25 personer hade trots regnrisk mött upp, 13 kvinnor, 9 män och 3 barn (!). Exkursionen leddes av Börje Wernersson och Johan Grudemo.

Exkursionen visade en naturtyp (trädfattig och kustnära hed med betad strandäng) som var vanlig i Halland förr i tiden men där endast fragment återstår idag. Landskapet växer obönhörligen igen om inte dessa miljöer sköts och hålls öppna genom bete eller andra åtgärder. Nytt för i år är att Länsstyrelsen, efter önskemål, endast har kobete och inget fårbete för att få skonsammare bete. Gässen (framförallt vitkindad gås), som håller till i reservatet, bidrar också till betet förstås. 

Reservatet hyser ett 15-tal rödlistade arter. En särskilt intressant miljö är de hällkar (sötvatten) som finns på klipporna i nordost. Här växer flera av de rödlistade växterna. En nyligen gjord totalinventering av reservatet visar att cirka 200 växtarter finns där. Lokalen finns med i den nyligen publicerade, digitala utflyktsguiden som kan laddas ner här.

Artlista (62 arter, rödlistade arter med fet stil):
agnsäv, bergkorsört, blodrot, blåmålla, borstsäv, borsttåg, bäcknate, dvärgarun, dvärglin, en, etternässla, fackelblomster, fyrling, granspira, gulkämpar, gulmåra, havsnarv, havssälting, hedfryle, hirsstarr, hundstarr, höstfibbla, klockgentiana, klockljung knapptåg, knutört, krusskräppa, krypbjörnbär (inte artbestämd), krypven, krypvide, kustarun, ljung, lånke (inte artbestämd), nattskatta, plattbladig igelknopp, rosenpilört, rödlånke, rödmire, rödmålla, smultronklöver, saltarv, saltnarv, spikblad, stagg, strandaster, strandkrypa, strandkämpar, strandmålla, strandnarv, strandtrift, sydknutnarv, sydvårbrodd, sylnarv, syltåg, vattenmåra, veketåg, vildlin, vägtistel, vägtåg, ältranunkel, ängsgröe, ävjebrodd

Exkursion till Getterön den 31 juli 2022
24 personer deltog i denna sommarexkursion i Västra Getteröns naturreservat med fokus på rödlistade växter (i fet stil i artlistorna nedan). Solen sken och vi hade en trevlig och lärorik promenad i reservatet. Exkursionen leddes av Börje Wernersson.

Artlista (54 arter)
bergkorsört, besksöta, blodrot, blåsäv, en, flenört, frossört, glasört, gulkämpar, gulmåra, havsnarv, havssäv, hundstarr, höstfibbla, kaveldun, kruståtel, krypven, kustbaldersbrå, käringtand, kärrsilja, ljung, marrisp, pysslingtåg, ryltåg, rörflen, saltarv, saltnarv, saltört, sandstarr, slätbjörnbärsmal käringtand, snårvinda, spikblad, spjutmålla, strandaster, strandglim, strandkrypa, strandkvanne, strandkål, strandmalört, strandmålla, strandnarv, strandtrift, sydvårbrodd, sylnarv, toppdån, vårtåtel

Efter besöket på Getterön gjordes en avstickare till Kurhotellet vid Apelviken där följande arter noterades:

axveronika, blodnäva, bockrot, renfana, rödklint, sandvita, slätbjörnbär

Exkursion till Sandsjöbacka den 28 juni 2022
Ett dussin personer kom till Sandsjöbacka naturreservat den 28 juni när Börje Wernersson ledde en vandring och visade områdets botaniska sevärdheter. Drumlinen där är en ändmorän från istiden och karakteriseras av hedvegetation med ljung och sötbjörnbär som dominerande arter. Nedanför drumlinen i öster finns en betad och tuvig fuktäng med orkidéer och den sällsynta ormbunken granbräken. På drumlinens västra sidan ligger Sandsjön med rikkärr i tillflödet. Där växer de ovanliga halvgräsen näbbstarr, ängsstarr och loppstarr. Området är botaniskt mycket intressant, speciellt om man vill lära sig olika stråväxter. Vi noterade ett 50-tal! Grädde på moset var alla slåttergubbar på torrbackarna utmed motorvägen. En härlig kväll när det är som bäst!

Artlistor (totalt 113)
Gräs (20 arter)
bergven, blåtåtel, brunven, darrgräs, hundäxing, knägräs, kruståtel, kärrgröe, kärrkavle, luddtåtel, lundgröe, mannagräs, rödsvingel, rödven, stagg, sydvårbrodd, tuvtåtel, vitgröe, ängsgröe, ängssvingel

Halvgräs (19 arter)
agnsäv, blekstarr, blåsstarr, brunstarr, flaskstarr, gräsull, harstarr, hirsstarr, hundstarr, knappsäv, loppstarr, nålstarr, näbbstarr, piggstarr, pillerstarr, skogssäv, stjärnstarr, trådstarr, ängsstarr

Tågväxter (9 arter)
borsttåg, hedfryle, knapptåg, pysslingtåg, ryltåg, syltåg, veketåg, vägtåg, ängsfryle

Ormbunkar/fräkenväxter (6 arter)
granbräken, hultbräken, majbräken (2 varianater), träjon, sjöfräken, skogsbräken 

Träd och buskar (13 arter)
ask, asp, ek, en, gråvide, hartsros, hallon,hassel, jolster, klibbal, pors, skogsbjörnbär, sötbjörnbär

Örter och ris (46 arter)
bergdunört, bitterpilört, blekbalsamin, blodrot, blåbär, bäckbräsma, dikeslånke, dybläddra, dyveronika, fíngerborgsblomma, frossört, gråfibbla, grässtjärnblomma, gökblomster, gökärt, jungfru, marie, nyckar, klockljung, kråkklöver, kärrsilja, kärrspira, kärrtistel, liten, blåklocka, ljung, nejlikrot, nysört, odon, rundsileshår, skogsnarvslåttergubbe, stenmåra, stinknäva, stor, igelknopp, storrams, strandklo, sumpmåra, svalting, teveronika, tätört, vattenklöver, vattenmåra, älgört, ältranunkel, ängskovall, ängsnattviol, ärenpris

De vilda blommornas dag i Järnmölle
Tio personer besökte Järnmölle på De Vilda Blommornas Dag, söndagen den 19 juni 2022. Järnmölle är ett ovanligt exempel på betesmark med mycket lång kontinuitet, faktiskt ända sedan medeltiden (cirka 1000 år sedan). Betesmarken består av små moränkullar med mångder av stenblock som gjort marken omöjlig att använda för odling. Marken betas av kvigor. I denna betesmark är marken mager och har ett mindre antal intressanta växter som t.ex. slåttergubbe, kattfot, spåtistel och jungfrulin. Järnmölle är ett av besöksmålen i föreningens nya utflyktsguide som kan läsas/laddas ned här.

Börje Wernersson visar intressanta växter i bäcken, bl.a. de rödlistade arterna källgräs och blågrönt mannagräs

Vid exkursionen noterades ett 50-tal arter: blodrot, blåbär, blågrönt mannagräs, brakved, en, frossört, fågelbär (sötkörsbär), fårsvingel, granspira, gråfibbla, grässtjärnblomma, gåsört, harstarr, hirsstarr, jungfrulin, kattfot, klockljung, knapptåg, knippfryle, krypbjörnbär, källgräs, käringtand, ljung, kruståtel, luddtåtel, lånke sp, lönn, mannagräs, mjölke, pillerstarr, rödsvingel, rödven, rönn, skogsnarv, slåttergubbe, spåtistel, stagg, stenmåra, stjärnstarr, sälg, trubbhagtorn, tuvtåtel, vanlig smörblomma, vattenmåra, veketåg, vårbrodd, ängsgröe, ängssyra, ärenpris.

Mossexkursion i Näsbokrok den 3 oktober 2021
Dagen bjöd på ovanligt mycket blåst och regn, vilket ju inte är idealet för mosstudier. De enda som hade vågat sig ut i ovädret var en och annan hundrastare och ett 10-tal surfare som däremot verkade trivas med väderleken. Här presenteras därför i stället några fynd från vår förexkursion ett par veckor tidigare.

Halvön från sedd från nordväst. Foto Jan Kuylenstierna.

– Det första stoppet gjorde vi vid den lilla dammen 200 m SV om parkeringen där vi noterade brokvitmossa (Sphagnum russowii), hornvitmossa (S. auriculatum), sumpvitmossa (S. palustre), röd glansvitmossa (S. subnitens) och den intressanta strandbronian (Fossombronia foveolata).
Vid dammens utlopp finns ett mycket litet rikkärr där man kan hitta guldspärrmossa (Campylium stellatum), kalkkammossa (Ctenidium molluscum), fetbålmossa (Aneura pinguis), flikbålmossa (Riccardia multifida) och skorpionmossor (Scorpidium sp) som kan vara svåra att se bland gräset. Tyvärr såg vi även spjutmossa (Calliergonella cuspidata), ett gissel för rikkärr genom att den med tiden så gott som fullständigt konkurrerar ut övriga mossor.

– Fortsätter man stigen mot SV kommer man till Kroken där båthamnen låg tidigare. Vid resterna av en sjösättningsramp noterades salttuss (Hennediella heimii), murtuss (Tortula muralis) och stor neonmossa (Barbula unguiculata).

– Vi vände nu öster ut mot de monumentala bronsåldersrösena på halvöns centrala del. På resterna av ett betongfundament från beredskapstiden hittade vi tre mossor som är karakteristiska för vittrande betong; rödskaftad hättemossa (Orthotrichum anomalum), murtuss (Tortula muralis) och en blommossa (Schistidium sp) utan kapslar, vilket gör att säker artbestämning oftast inte är möjlig.

– Därefter följde vi den blåmärkta stigen öster ut knappt 700 m till en bro över översilningen från kärren. Området karakteriseras av översilningsmark och torrängar med skalpåverkan. Så här års präglas området av spåtistelns vinterståndare men här finns även backsmultron, småfingerört och östersjömaskros. Bland mossorna noterade vi bandpraktmossa (Plagiomnium elatum), späd krypmossa, (Amblystegium serpens) stor fickmossa (Fissidens adianthoides) och den i Halland mycket sällsynta jordspärrmossan (Campyliadelphus chrysophyllus), som inte uppmärksammats i landskapet sedan 1930, då Herman Persson samlade den mellan Gottskär och Kungsbacka, nära havet, enligt belägg på Botaniska museet i Lund.

– Vi fortsatte mot norr upp till Rörkällemossens utlopp där det fanns spärrkrokmossa (Drepanocladus polygamus), kärrskedmossa (Calligeron cordifolium), smaragdmossa (Dicranella heteromalla), spärrvitmossa (Sphagnum squarrosum) och även här strandbronia (Fossombronia fovelata).

Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum. Foto Jan Kuylenstierna.

– Vi följde därefter mossens sydkant ca 300 m åt öster till leden och tog av norrut mot reservatsparkeringen, en sträcka på ca 800 m. På berghällar strax söder och öster om P-platsen växer två sällsynta arter, strandrosettmossa (Riccia bifurca) och praktbryum (Bryum elegans), ej tidigare noterade för Halland. På dessa hällar växer också storsporsmossa (Archidium alternifolium), som fått sitt svenska namn på grund av att sporerna är större än hos någon annan bladmossa, 100-200 µm. De kortskaftade sporkapslarna är klotrunda och sporerna syns genom den tunna kapselväggen.

Strandrosettmossa Riccia bifurca. Foto Jan Kuylenstierna.
Praktbryum Bryum elegans. Foto Herman Schachner, Wikipedia.

Luddmålla återfunnen efter nästan 100 år
Sommaren 2020 gjordes ett sensationellt fynd av luddmålla utanför Löftaåns mynning i norra Halland. Luddmålla har tidigare bara funnits stadigvarande på en lokal vid Ottenby på Öland. Där sågs den senast 1925 och har trots flera eftersök i sen tid aldrig återfunnits. Fyndet i Halland beskrivs närmare i en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift.

Sandsjöbackareservatet
Den 29 juni 2020 skulle de botaniska föreningarna i Halland och Göteborg haft exkursion i Sandsjöbackareservatet i Kungsbacka. På grund av corona-pandemin ställdes den in. Samma exkursion genomfördes för två år sedan. Då sågs bl.a. nedanstående intressanta växter (urval). Förhoppningsvis kan vi genomföra exkursionen om ett år i stället.

Simlången 23 juni 2020
Insjöstranden i Simlångens nordvästra del är ett av de botaniska utflyktsmål som är med i föreningens digitala utflyktsguide. Utöver arterna på bild finns här också bl.a. klockgentiana, Jungfru Marie nycklar och granspira.