Parkslide

Parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (Reynoutria sachalinensis) hör till släktet jättesliden (Reynoutria) inom familjen slideväxter (Polygonaceae). Andra släkten inom slideväxter är exempelvis skräppor, pilörter och bindor.

Parkslide kommer ursprungligen från östra Asien (Japan, Kina, Vietnam och Korea) och fördes in till Europa under 1800-talet som trädgårdsväxt. Den har även använts som foderväxt och för att förhindra jorderosion. 1909 rapporterades den första förvildade parksliden i Blekinge och Östergötland.

Parkslide
Parkslide

Parkslide är en storväxt flerårig ört (upp till 2,5 m hög). Den bildar ofta stora bestånd som tränger undan annan växtlighet. Den är numera spridd i södra Sverige upp till Dalarna med enstaka fynd längs norrlandskusten upp till Umeå, men finns ännu inte i Norrlands inland. Parkslide är en tvåbyggare (skilda han- och honplantor). I Sverige finns endast honplantor, så det blir inga frön utan den sprider sig vegetativt via underjordiska utlöpare.

Parkslide påträffas framför allt i anslutning till trädgårdar och där jordmassor tippas och transporteras. Den finns också längs stränder, vägrenar och järnvägsbankar.

Växten har ett mycket kraftigt rotsystem med massiva jordstammar , ofta 5–6 m långa och som kan växa upp till en meter på en växtsäsong. Samtliga växtdelar ovan jord vissnar under vintern och växten skjuter sedan nya skott under våren.

Problemet med parkslide är att den, förutom sitt invasiva beteende, även kan orsaka stora ekonomiska skador eftersom rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar.

Bekämpning av parkslide är problematisk. Det räcker inte att hugga av plantorna ovan jord eftersom rotsystemet då skjuter upp nya och fler skott. Om man försöker gräva upp rötterna måste man få med allt eftersom de underjordiska delarna är väldigt tåliga och det räcker med att ett litet rotfragment blir kvar för att en ny planta ska bildas. Det pågår försök med att finna andra metoder än att gräva.

Jätteslide påminner om parkslide men kan bli upp till 3 m hög och bladen är betydligt större. Jätteslide har sitt ursprung på ön Sachalin i östra Ryssland. Första rapporten av förvildad jätteslide är från Halmstad år 1926. Till skillnad från parkslide finns det både hon- och hanplantor i Sverige, men det blir sällan några frön.

Jätteslide
Jätteslide

Jätteslide uppför sig ungefär som parkslide. Tänk på att det krävs tillstånd av markägaren för att få gräva upp växter, oberoende om det är invasiva eller inte!